Høring - Søknad om tillatelse til massemottak i Høgåsen

Høringsfrist:
22. september 2023 23:59

Rolstad Miljø AS AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av ca. 250 000 m3 jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges i Høgåsen, Trysil kommune. I samme område vil det også foregå snødeponering.

Publisert 28.08.2023

Bakgrunn for søknaden

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, er i utgangspunktet næringsavfall selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer. Slike masser omtales ofte som «rene masser».

Etter forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak så lenge det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden

Massemottaket skal ligge i Høgåsen masseuttak. Formålet er å tilbakeføre området til LNFR-formål.

Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan belastningen på ytre miljø er vurdert.

Deponiet er oppgitt å ha et totalvolum på ca. 250 000 m3 og med en planlagt driftstid på minst 15 år. Deponiet skal driftes mandag til fredag kl. 0700 – 1600. Ved spesielle hendelser, som f.eks. flom, kan det være nødvendig å kjøre inn masser i deponiet utenom disse tidsrommene.

Nærmeste avstand til boligbebyggelse er 800 m til fritidseiendom og 1400 m til bolig/landbrukseiendom. Minste avstand til nærmeste resipient, Trysilelva, er 550 m i luftlinje. Reguleringsplan for området er godkjent.

Innhold i en tillatelse

Mottak av masser fra flere ulike kilder for utfylling eller deponering krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det betingelser som skal ivareta ytre miljø. Dette omfatter blant annet mottakskontroll, grenseverdier for støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Tillatelser etter forurensningsloven er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@stasforvalteren.no, innen 22. september 2023.