Høring - Søknad om tillatelse til massemottak i Bottum Grustak

Høringsfrist:
29. september 2023 23:59

Sigurd & Ola Grimstad AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av ca. 350 000 m3 jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges Bottum Grustak, Lillehammer kommune.

Publisert 01.09.2023

Bakgrunn for søknaden

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, er i utgangspunktet næringsavfall selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer. Slike masser omtales ofte som «rene masser».

Etter forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak så lenge det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden

Massemottaket skal ligge i Bottum Grustak i Lillehammer kommune. Formålet er å fylle igjen uttaket og tilbakeføre området til landbruksformål.

Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan belastningen på ytre miljø er vurdert.

Deponiet er oppgitt å ha et totalvolum på ca. 350 000 m3 og med en planlagt driftstid på ca. 10 år. Deponiet skal driftes mandag til fredag kl. 07.00 – 16.30. Nærmeste avstand til boligbebyggelse er ca. 250 m og minste avstand fra deponiområdet til Gudbrandsdalslågen er ca. 100 m (fra yttergrensen til grustaket er avstanden ca. 55 m). Reguleringsplan for drift av grusuttak m.m. i området er under utarbeidelse.

Innhold i en tillatelse

Mottak av masser fra flere ulike kilder for utfylling eller deponering krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det betingelser som skal ivareta ytre miljø. Dette omfatter blant annet mottakskontroll, grenseverdier for støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Det er en forutsetning at reguleringsplan for området er godkjent av Lillehammer kommune før det kan gis tillatelse etter forurensningsloven.

Tillatelser etter forurensningsloven er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren i Innlandet, stfinpost@stasforvalteren.no, innen 29. september.