Høring av revidert søknad om utslippstillatelse for arbeidet med ny E6 Roterud-Storhove

Høringsfrist:
9. juni 2023

Nye Veier AS har revidert sin søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeid, mudring og utfylling i Mjøsa og Lågen, samt gjenbruk av sprengstein. Søknaden legges derfor ut på ny høring.

Publisert 12.05.2023

Søknaden om tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med arbeidet med ny E6 mellom Roterud og Storhove var på høring i perioden 8. juli-5. september 2021, og et utkast til tillatelse ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i perioden 29. juni-15. august 2022. I forbindelse med Miljødirektoratets behandling av klagesaken knyttet til dispensasjonen fra verneforskriften for Lågendeltaet og den etterfølgende prosessen, ble det nødvendig med en ny revidering av søknaden. Statsforvalteren vurderer det som hensiktsmessig å legge den reviderte søknaden ut på ny høring.

Revidert søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeid og gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen legges ut for offentlig gjennomsyn med frist 9. juni 2023. Vi ønsker å presisere at søknaden har vært på høring tidligere og at endringen som nå er gjort, tydelig framkommer ved at de er markert med gul bakgrunn.

Bakgrunn

Nye Veier AS skal bygge ny firefelts E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Prosjektet innebærer mudring/fjerning av masser, midlertidige og permanente utfyllinger i vassdrag og driving av tunnel mellom Øyresvika og Trosset (Vingnestunnelen) og bygging av ny bru over Lågen. Berggrunnen langs den planlagte veilinjen mellom Roterud og Storhove består av sedimentære bergarter tilhørende Brøttumformasjonen. Den inneholder svart leirskifer (heretter svartskifer) som er en bergart som kan være syredannende ved eksponering til vann og luft. I den forbindelse søker Nye Veier AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til utslipp i forbindelse med midlertidig anleggsvirksomhet, mudring og dumping, og gjenbruk av sprengsteinmasser.

Samlet omfatter søknaden følgende:

  • Utslipp av renset prosessvann til Mjøsa og Gudbrandsdalslågen fra driving av Vingnestunnelen, samt vann fra riggområder, anleggsvann fra dagsoner og mellomlager for masser.
  • Mudring, samt permanente og midlertidig utfylling i Mjøsa og Lågen.
  • Gjenbruk av sprengsteinmasser fra Brøttumformasjonen innenfor tiltaksområdet. Brøttumformasjonen inneholder blant annet svartskifer som kan være syredannende ved eksponering til vann og luft, og er klassifisert som potensielt syredannende iht. veileder
    M-310. Potensielt syredannende berg anses for å være forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert.

For mer informasjon se vedlagte dokument.


Høringsuttalelser kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 9. juni 2023 på e-post sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post til Postboks 987, 2604 Lillehammer.


Dokumentene kan leses til høyre på denne siden og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Lillehammer og Gjøvik kommuner.

Høringsskjema - E6 Roterud-Storhove