Regionalt miljøprogram 2023-2026 og forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet

Høringsfrist:
15. mars 2023 23:59

Statsforvalteren har sendt på høring forslag til regionalt miljøprogram for jordbruket i Innlandet 2023-2026 og forslag til ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet. Høringsfristen er 15. mars.

Publisert 03.02.2023

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Innlandet 2023-2026 skal beskrive miljø- og klimautfordringer i jordbruket i Innlandet og beskrive tiltak for å begrense miljø- og klimabelastningen. Regionalt miljøprogram skal rulleres hvert fjerde år og tiltak kan tas ut eller inn eller endres. Regionalt miljøprogram og utvalg av tiltak er gjort i samråd med fylkeslagene av Norges bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Tiltakene skal fastsettes i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet.

Vi ønsker høringsinnspill på både det nye regionale miljøprogrammet for jordbruket i Innlandet 2023-2026 og forslaget til ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet.

Tiltak og vilkår for tilskuddene er i stor grad styrt av nasjonale føringer som er fastsatt av Landbruksdirektoratet. I høringsbrevet viser vi derfor bare til de aktuelle delene av forskriften som nå er aktuelle for høringsinnspill.

Høringsuttalelser kan sendes i skjemaet nedenfor, elektronisk til postmottaket vårt, eller som brev til Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer.

Høringen er åpen men er sendt til aktuelle høringsinstanser, se adresseliste i høringsbrevet. Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren innen 15. mars 2023.