Høring av og varsel om vedtak: Utkast til tillatelse etter forurensningsloven for bygging av E6 mellom Roterud og Storhove

Høringsfrist:
15. august 2022

Statsforvalteren har utarbeidet et utkast til tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsfasen, utslipp fra mudring og utfylling i Mjøsa og Lågen, samt gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen i forbindelse med utbygging av ny E6 mellom Roterud og Storhove.

Publisert 29.06.2022

Utkastet til tillatelse omfatter følgende:

  • Utslipp av renset prosessvann til Mjøsa og Gudbrandsdalslågen fra driving av Vingnestunnelen, samt vann fra riggområder, anleggsvann fra dagsoner og mellomlager for masser.
  • Mudring, samt permanente og midlertidig utfylling i Mjøsa og Lågen.
  • Gjenbruk av sprengsteinmasser fra Brøttumformasjonen innenfor tiltaksområdet. Brøttumformasjonen inneholder blant annet svartskifer som kan være syredannende ved eksponering til vann og luft, og er klassifisert som potensielt syredannende iht. veileder
    M-310. Potensielt syredannende berg anses for å være forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert.

 

Søknad om tillatelse etter forurensingsloven var ute på høring i 2021. Grunnlaget for vurderingen av gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen var ikke inkludert i den høringen. Det er derfor inkludert ved denne høringen.

For mer informasjon se vedlagte dokumenter.

Høringsuttalelser kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 15. august 2022 på e-post:

sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Dokumentene kan leses til høyre på denne siden og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Lillehammer og Gjøvik kommuner. 

Høring E6 Roterud -Storhove: Utkast til tillatelse