Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring av vern av 7 områder

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
12. mars 2021 23.59
Rik granskog sammen med flere ulike løvtrær finnes i blant annet Holstadlia, ett av områdene som nå foreslås vernet.
Rik granskog sammen med flere ulike løvtrær finnes i blant annet Holstadlia, ett av områdene som nå foreslås vernet. Foto: Erica Neby.

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 7 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 12. mars 2021.

Publisert 12.01.2021

Høringsforslaget omfatter 7 skogområder i Innlandet, som alle er et resultat av en frivillig vern-prosess. I verneplanen høres det i alt ca. 2320 dekar, hvorav ca. 2020 dekar er skogareal og produktiv skog. 

Formell oppstart for arbeidet med vern ble kunngjort den 31. mars 2020 (Eriksrudtjernet) og 27. november 2020 (resterende områder).

De foreslåtte nye områdene er:

 • Lønnsåsen i Nord-Odal kommune (ca. 319 dekar stort)
 • Holstadlia i Ringsaker kommune (ca. 68 dekar stort)
 • Steinøya i Stor-Elvdal kommune (ca. 45 dekar stort)
 • Sløtet i Vestre Slidre kommune (ca. 60 dekar stort)
 • Olberg i Vestre Slidre kommune (ca. 1391 dekar stort)
 • Kauserudtjernet i Vestre Toten kommune (ca. 209 dekar stort)
 • Eriksrudtjernet i Vestre Toten kommune (ca. 228 dekar stort)

Alle områdene er foreslått vernet som naturreservater (§ 37 i naturmangfoldloven). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Beiting og tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt, fiske og sanking av bær og matsopp, vil fortsatt være tillatt.

I høringsdokumentet inngår en områdebeskrivelse, utkast til verneforskrifter tilpasset hvert enkelt område og forslag til områdeavgrensing. Alle som måtte ønske det, kan komme med innspill og merknader til forslagene. Vi ber spesielt om synspunkter på følgende:

 • Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives mest mulig konkret, for eksempel hvilken del av området det særlig er knyttet konflikt til, og hvilke justeringer av bestemmelser i verneforskriften som vil være nødvendig for å løse eller redusere konflikten.
 • Avgrensing av de aktuelle områdene.
 • Synspunkter på verneforskriften og eventuelle merknader til spesielle forhold i det enkelte område. Også her ber vi om mest mulig konkrete opplysninger og forslag til mulige løsninger.
 • Om det er behov for skjøtsel og tiltak, samt innspill til forvaltningen av områdene.
 • Eventuelle feil i høringsutkastet.

Frist for å avgi uttalelse settes til 12. mars 2021. Du finner høringsdokumentet i under Dokumenter på denne sida. Du finner også kart over alle foreslåtte verneområder i Naturbase.

Eventuelle uttalelser sendes til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller på e-post til: sfinpost@statsforvalteren.no. Du kan også avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor.

Høringsskjema 7 verneområder januar 2021