Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse anleggsfase E6 Storhove - Øyer

Høringsfrist:
1. november 2020 23.59

I forbindelse med bygging av E6 Storhove – Øyer søker Nye Veier AS om tillatelse til utslipp av anleggsvann fra anleggsarbeidene til berørte resipienter. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Fåbergtunnelen).

Publisert 30.09.2020

Søknaden omfatter:

  • Utslipp av vann fra riggområder og anleggsvann fra dagsone, inkludert verksted og vaskehaller
  • Utslipp av vann fra driving av Fåbergtunnelen (ca. 2700 m)

Utslipp fra anleggsfasen vil i stor grad omfatte tunnelvann (rent lekkasjevann fra tunnelen og produksjonsvann fra borerigg). Tunnelvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH, rester fra oljeprodukter, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner. Tunnelvannet skal renses før utslipp.

Totalentreprenør skal utarbeide og gjennomføre overvåkningsprogram for vann, som skal utføres for å kunne dokumentere vannkvaliteten i vassdrag som kan tenkes å bli påvirket av anleggsarbeidene.

Det opplyses i søknaden at arbeidene med E6 Storhove - Øyer vil pågå over en periode på 3 år med en forventet anleggsstart i 2021.

For mer informasjon, se vedlagte søknad med vedlegg fra Nye Veier AS.


Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 1. november 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Lillehammer og Øyer kommune.

Kontaktperson: Marte Hveem Igeltjørn, tlf. 62 55 11 73