Høring - Etablering av mellomlager for farlig avfall – Arnkvernvegen AS

Høringsfrist:
7. august 2020 23.59

Arnkvernvegen AS søker tillatelse etter forurensningsloven til etablering av mellomlager for farlig avfall i Hamar.

Publisert 03.07.2020

Arnkvernvegen AS planlegger å etablere et tankanlegg for mellomlagring av flytende farlig avfall. Mellomlageret skal lokaliseres i Hamar Næringspark Nord i Hamar, på grensen til Ringsaker kommune.

Tiltakshaver søker om tillatelse til å etablere et anlegg bestående av fire nedgravde tanker for mellomlagring av farlig avfall. Avfallet som søkes mottatt er spillolje, olje fra tankrens og nedgradert drivstoff. Tankene vil ha et totalvolum på 400 m3. Som sikring mot lekkasjer skal det benyttes korrosjonsbeskyttede, dobbeltveggede ståltanker med kontinuerlig lekkasjeovervåkning.

Det skal etableres et teknisk rom hvor biler og anlegg kobles sammen via lukket system. Det vil ikke være direkte utslipp til grunn eller vann i driftsfase. Overvann ledes gjennom oljeutskiller og til områdets spillvannsystem.

For mer informasjon, se søknad og miljørisikovurdering på denne siden. Søknadsdokumentene vil også legges ut til offentlig gjennomsyn hos Hamar kommune.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 7. august 2020 på epost: fminpost@fylkesmannen.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.