Høring av vern av 27 områder i Innlandet

Høringsfrist:
5. august 2020 23.59

Fylkesmannen sender på høring verneplan for 27 skogområder i Innlandet, hvorav 19 områder er nye og åtte områder er utvidelser av eksisterende verneområder.

Publisert 05.06.2020

Høringsforslaget omfatter 27 skogområder i Innlandet, hvorav 25 områder er frivillig vern og to områder er vern på Statskog SFs grunn. I verneplanen høres det i alt ca. 40 400 dekar, hvorav ca. 35 010 dekar er skogareal og ca. 31 900 dekar produktiv skog. 

Formell oppstart for arbeidet med vern ble kunngjort 25. mars 2019 (4 områder) 31. mars 2020 (15 områder) og 16. april 2020 (8 områder).

De foreslåtte nye områdene er:

 • Månskjæra i Stor-Elvdal kommune (ca. 640 dekar)
 • Krokkletten i Stor-Elvdal kommune (ca. 150 dekar)
 • Sjøbekken i Stor-Elvdal kommune (ca. 1710 dekar)
 • Engene i Nord-Odal kommune (ca. 540 dekar)
 • Lekjenndalen i Engerdal og Trysil kommuner (ca. 2120 dekar)
 • Sagbekkskåra i Engerdal kommune (ca. 370 dekar)
 • Dokkaelva i Nordre Land kommune (ca. 2750 dekar)
 • Skåbudalen i Nord-Fron kommune (ca. 1440 dekar)
 • Skolldalen i Øyer kommune (ca. 2090 dekar)
 • Skålåsen i Østre Toten kommune (ca. 650 dekar)
 • Hånåhoppet i Nord-Fron kommune (ca. 1690 dekar)
 • Høghaug-Hansebakkberget i Sør-Aurdal kommune (ca. 2750 dekar)
 • Rognhaugen i Gran og Hurdal kommuner (ca. 1665 dekar)
 • Nordre Munksjøberget i Trysil kommune (ca. 2920 dekar)
 • Klingerhaugen i Stange kommune (ca. 100 dekar)
 • Labbdalen i Stange kommune (ca. 120 dekar)
 • Middagsberget i Stange kommune (ca. 210 dekar)
 • Havikberget og Nordberg i Ringsaker kommune (ca. 210 dekar)
 • Skjærberget i Rendalen kommune (ca. 2855 dekar)

De foreslåtte utvidelsesområdene er:

 • utvidelse av Svenstad naturreservat i Ringebu kommune (ca. 140 dekar nytt areal)
 • utvidelse av Svartdalstjerna naturreservat i Østre Toten kommune (ca. 6900 dekar nytt areal)
 • utvidelse av Sulustaddalen naturreservat i Østre Toten kommune (ca. 1640 dekar nytt areal)
 • utvidelse av Halasbukjølen naturreservat i Åmot kommune (ca. 4100 dekar nytt areal)
 • utvidelse av Viengskletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune (ca. 1190 dekar nytt areal)
 • utvidelse av Misterlia naturreservat i Rendalen kommune (ca. 370 dekar nytt areal)
 • utvidelse av Stange urskog (Romsæterberget) i Stange kommune (ca. 360 dekar nytt areal)
 • utvidelse av Stenmyra naturreservat i Trysil kommune (ca. 740 dekar nytt areal)

Alle områdene er foreslått vernet som naturreservater (§ 37 i naturmangfoldloven). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Beiting og tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt, fiske og sanking av bær og matsopp, vil fortsatt være tillatt (med noen få unntak).

I høringsdokumentet inngår en områdebeskrivelse, utkast til verneforskrifter tilpasset hvert enkelt område og forslag til områdeavgrensing. Alle som måtte ønske det, kan komme med innspill og merknader til forslagene. Fylkesmannen ber spesielt om synspunkter på følgende:

 • Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives mest mulig konkret, for eksempel hvilken del av området det særlig er knyttet konflikt til, og hvilke justeringer av bestemmelser i verneforskriften som vil være nødvendig for å løse eller redusere konflikten.
 • Avgrensing av de aktuelle områdene.
 • Synspunkter på verneforskriften og eventuelle merknader til spesielle forhold i det enkelte område. Også her ber vi om mest mulig konkrete opplysninger og forslag til mulige løsninger.
 • Om det er behov for skjøtsel og tiltak, samt innspill til forvaltningen av områdene.
 • Eventuelle feil i høringsutkastet.

Frist for å avgi uttalelse settes til 5. august 2020. Du finner kart over alle foreslåtte verneområder i Naturbase.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller på e-post til: fminpost@fylkesmannen.no. Du kan også avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor.