Høring - søknad om forbrenning av farlig avfall – Eidsiva Bioenergi AS, Elverum

Høringsfrist:
7. august 2020 23.59

Eidsiva Bioenergi søker om tillatelse til å forbrenne impregnert trevirke ved forbrenningsanlegget i Elverum.

Publisert 03.07.2020

Eidsiva Bioenergi har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å brenne impregnert trevirke ved forbrenningsanlegget i Industrigata 2 i Elverum kommune. Impregnert trevirke regnes som farlig avfall på grunn av innhold av helse- og miljøskadelige komponenter.

Fylkesmannen i Innlandet har fått delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å behandle saken.

Forbrenningsanlegget har i dag tillatelse til å brenne 20 000 tonn returtrevirke fra bygg og anlegg, iblandet 5000 tonn kobberimpregnert trevirke. Det søkes om å årlig forbrenne inntil 2500 tonn av henholdsvis kreosot- og CCA-impregnert trevirke, med en maksimal innblanding på 10 %. Det er søkt om å øke totalmengden brensel per år til 25 000 tonn.

Søknadene er datert 24. april 2019 og 3. mars 2020 og blir behandlet samtidig. Mengdene som er oppgitt i søknadene er justert i ettertid, og det er mengdene som er oppgitt på denne siden som er korrekte. I tillegg er søknad om unntak fra kontinuerlig måling av TOC trukket. Søknadsdokumenter og gjeldende utslippstillatelse er tilgjengelig fra denne siden.

Søknadsdokumenter vil også legges ut til offentlig gjennomsyn hos Elverum kommune.

Høringsuttalelser til søknadene kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes som e-post eller brevpost til Fylkesmannen i Innlandet, fminpost@fylkesmannen.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer innen 7. august 2020.