Mjøsanlegget AS søker om mottak av husdyrgjødsel og økt mengde matavfall

Høringsfrist:
20. juli 2020 23.59

Mjøsanlegget AS søker om utvidelse av sin utslippstillatelse i forbindelse med produksjon av biogass på Roverudmyra i Lillehammer. Det søkes samtidig om å lagre en begrenset mengde emballert matavfall utendørs. 

Publisert 22.06.2020

Mjøsanlegget Biogass AS har tillatelse til årlig mottak av inntil 30 000 tonn matavfall fra husholdning og næring. Det søkes nå om å øke den samlede mengden avfall som kan behandles ved anlegget, fra 30 000 tonn/år til 45 000 tonn/år.

I tillegg til matavfall ønsker Mjøsanlegget AS å ta imot inntil 10 000 tonn husdyrgjødsel per år. I søknaden er det gjort rede for den statlige målsetningen om at 30 % av landets samlede mengde husdyrgjødsel skal behandles i biogassanlegg innen 2020. Tilført husdyrgjødsel skal ikke erstatte det avfallet som behandles i dag, men vil komme i tillegg. Annen økning i kapasitet i forhold til tidligere ramme vil være økning i avfallstyper som allerede tilføres anlegget. Sluttprodukter fra behandlingen ved Mjøsanlegget AS er biogass, biogjødsel og jordprodukter.

Det produseres årlig ca. 5 459 000 Nm3 biogass på Roverudmyra. Biogassen blir deretter oppgradert til drivstoffkvalitet. Dette er en miljømessig god utnyttelse av biogassen, ved at den erstatter fossile energikilder.

Mjøsanlegget AS søker også om å kunne lagre inntil 500 kg emballert matavfall utendørs. Dette er for å frigjøre areal innendørs for lagring av andre substrat for biogassproduksjon.

Søker oppgir at de omsøkte endringene ikke forventes å påvirke utslippsforholdene fra anlegget til vann, grunn eller luft.

For mer informasjon, se søknad fra Mjøsanlegget AS på denne siden.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 21. juli 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter er også lagt ut til gjennomsyn hos Lillehammer kommune.

 

Høringsfrist:
20. juli 2020 23.59

Kontaktpersoner