Frivillig vern av skog - Østre Toten kommune - Høring

Høringsfrist:
27. mars 2020 23.59

Verneforslag for Hekshuselva er lagt ut på høring.

Publisert 03.02.2020

Hekshuselva foreslås vernet som naturreservat gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Hekshuselva ligger i Østre Toten kommune like vest for Kapp sentrum. Den delen av elva er foreslått vernet omfatter en strekning på ca. 1,7 km. Formålet med det foreslåtte naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av ei variert bekkekløft med rike skogtyper som kalkgranskog, kalk-/lågurtfuruskog, høgstaudegranskog, rik gransumpskog og gråor-heggeskog og forekomst av bergvegger med kalk. Brukerinteressene i området er knyttet til skogbruk, beite, jakt, noe annet friluftsliv og kulturminner.

Nærmere omtale om verneverdier, prosess, forslag til verneforskrift og vernekart ligger i vedlagte dokumenter. 

Frist for å avgi uttalelse er 27. mars 2020.

Høringsfrist:
27. mars 2020 23.59