Høring - Utslipp ved bygging av E16 Kvamskleiva

Høringsfrist:
12. desember 2019 23.59

Statens vegvesen søker om tillatelse for utslipp fra anleggsfase i forbindelse med utbygging av E16 Kvamskleiva.

Publisert 11.11.2019

Statens vegvesen, region øst søker om utslippstillatelse av anleggsvann i byggefasen for utbygging av E16 Kvamskleiva. Søknaden innebærer at det skal bygges ny E16 tunnel ved Kvamskleiva ved Vangsmjøse i Vang kommune, Oppland. Prosjektet E16 Kvamskleiva omfatter ny E16 mellom Øylo og Kvam og er definert som et rassikringsprosjekt for å unngå det spesielt rasfarlige området ved Kvamskleiva.

Søknaden gjelder:

  • Utslipp av renset prosessvann til Vannmjøse/Norsvinsfjorden fra driving av tunnel mellom Hugavike og Støtabekken.
  • Tilførsler av sigevann til Norsvinsfjorden fra utfylling av stein ved Øyoløddin-Hugavike (82500 m3) arealer er regulert til vegformål.

Tunnelen skal drives fra Hugavike i øst og Støtabekken i vest.

Prosessvann direkte fra tunneldriving vil generelt kunne ha forhøyete pH-verdier, høyt innhold av nitrogenforbindelser, suspendert stoff, frigjorte metaller og olje. I midlertidig renseanlegg utenfor tunnelmunningene skal prosessvannet passere oljeutskiller og sedimenteringstank før det føres i frostfri overvannsledning til utslippspunkt. Utslipp vil bli overvåket med prøvetaking, og resultatene vil bli kontrollert opp mot fastsatte miljømål.

Videre østover skal ny veg legges på fylling langs Norsvinsfjorden, og sigevann fra denne fyllingen på strekningen Øyloøddin – Hugavike vil bli søkt sedimentert lokalt med bruk av siltgardin langs hele strekningen. Virkning av siltgardin vil bli overvåket med måling av siktedyp på utsiden.

For mer informasjon, se vedlagt søknad fra Statens vegvesen, region øst.

Figur: Utslippspunkter langs E16 forbi Kvamskleiva i Vang kommune. Tunnelstrekning er skissert med blå stiplet linje.

 

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 12. desember 2019 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er lagt ut til gjennomsyn hos Vang kommune i Valdres.