Høring av forslag om grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift for Kløvstadhøgda naturreservat

Høringsfrist:
10. september 2019 23.59

Fylkesmannen foreslår å justere vernegrensa i Kløvstadhøgda naturreservat i Ringsaker kommune, og i den forbindelse oppdatere vernekart og forskrift.

Publisert 28.06.2019

Kløvstadhøgda
Naturreservatet Kløvstadhøgda ble vernet den 13. desember 2002 og ligger i sin helhet innenfor Ringsaker kommune. Formålet med opprettelsen av Kløvstadhøgda naturreservat er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan nevnes forekomster av større intakte bestander av alm-lindeskog og lågurtgranskog, partier med naturskog og biotoper for sjeldne plantearter.


Høring
Kløvstadhøgda naturreservat foreslås justert med ca. 3 dekar, slik at totalarealet for hele reservatet vil bli ca. 607 dekar. Justeringen er tenkt ved Øgarden (Gnr./Bnr. 403/2) nord-vest i reservat. Bakgrunn for justeringen kommer av nødvendige inngrep (grøfting, fjerning av masser og trær som hadde rast ut m.m.) som har blitt gjennomført i Kløvstadhøgda naturreservat. I den delen av reservatet hvor det er utført sikringstiltak er det en blanding av bar- og løvtrær med rik bakkevegetasjon. Blåveis, hvitveis, trollbær, markjordbær og skogvikke er eksempel på arter som vokser i feltsjiktet.


Samtidig som vernekartet foreslås justert, vil vi også foreslå noen små endringer i verneforskriften. Dette har å gjøre med hvilket vernekart forskriften viser til og nye retningslinjer for bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning i verneområder. Bestemmelsene knyttet til vedlikehold av el-anlegg (energi og kraftanlegg) er tatt ut i forslaget til ny forskrift. Dette kommer av at kraftlinjen som før gikk gjennom reservatet er fysisk fjernet. Det er også ønskelig å få lagt inn alle traktorveier og stier for området, dette er en mangel i dagens vernekart. Videre foreslås også en ny oppbygning/ omstrukturering av verneforskriften etter ny mal for å gjøre det enklere å finne frem til det en er på utkikk etter.


Det er gjennomført en runde med høring av grunneiere før offentlig høring. Flere elementer ble tatt opp og grunneierne har fått svarbrev på dette. Innsendte stier og traktorveier er lagt til i foreslått vernekart.


Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift innen 10. september 2019. Merknader sendes med post til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller med e-post til fminpost@fylkesmannen.no. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor. Frist for å komme med innspill er 10. september 2019.

Høringsparter vil bli tilskrevet.


Høringsbrev, foreslått revidert vernekart, foreslått revidert forskrift, gjeldene vernekart og gjeldende forskrift finnes i margen til høyre.

 

Høring av forslag om grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift for Kløvstadhøgda naturreservat