Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark

Høringsfrist:
3. august 2019 23.59

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om å opprette seks nye naturreservater og utvide tre eksisterende reservater på Statskog SFs grunn.

Publisert 07.06.2019

St.meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet legger opp til en videreføring av det langsiktige arbeidet
med skogvern, som i all hovedsak vil skje gjennom vern av offentlig eid skog og ved frivillig vern av
privateid skog. Vi foreslår med bakgrunn i dette å opprette seks nye naturreservater og utvide tre eksisterende naturreservater på Statskog SFs grunn i Hedmark. 

Områdene som nå foreslås opprettet/utvidet er følgende:

  1. Skjærbekkraudkollen naturreservat i Osdalen, helt sør i Rendalen kommune. Dette er et ca. 2905 dekar stort skogområde som til stor del består av en øst-/sørøstvendt liside med gammel granskog. 
  2. Skorbekken naturreservat i øvre delen av Ljørdalen, øst i Trysil kommune. Området er ca. 710 dekar stort og inkluderer en todelt bekkekløft med granskog i lisidene.
  3. Trya naturreservat omfatter ca. 895 dekar av Tryas østvendte bekkekløft på Glommas vestside, ca. 3 kilometer vest for Koppang i Stor-Elvdal kommune.
  4. Heimåsen naturreservat er ca. 790 dekar stort og ligger en drøy kilometer nord for det foreslåtte Trya naturreservat i Stor-Elvdal kommune. Heimåsen har gammel fjellgran-/furuskog som vokser i en østvendt liside ned fra toppen av Heimåsen. Det finnes også rikere søkk med gammel løvskog i området.
  5. Ulbergkletten naturreservat er ca. 300 dekar stort og ligger ca. 2 kilometer øst for det foreslåtte Heimåsen naturreservat, også i Stor-Elvdal kommune. Området består av en sør-/sørvestvendt liskog.
  6. Hestberget naturreservat er ca. 2185 dekar stort og ligger ved Gravberget i Våler kommune. Skogen er gammel og grandominert. Det finnes mange myrer i området og inntil disse er furu det vanligste treslaget.
  7. Gråkletten naturreservat øst for Evenstad i Stor-Elvdal kommune foreslås utvidet med ca. 870 dekar, slik at totalarealet blir ca. 5830 dekar. Utvidelsesområdet består i hovedsak av gammel granskog, stedvis med høy luft- og markfuktighet. Det er store arealer med myr i utvidelsesområdet, i tillegg til en elv og flere små bekker.
  8. Hårrenna naturreservat ved Kvernmoen i Rendalen kommune foreslås utvidet med ca. 560 dekar, slik at totalarealet blir ca. 790 dekar. Dette er en bekkekløft med rik vegetasjon og aktiv rasdynamikk.
  9. Maliskjæra naturreservat vest for Rotnesjøen og nord for Hytjanstorpet i Grue kommune foreslås utvidet med ca. 300 dekar, slik at totalarealet blir ca. 800 dekar. Utvidelsesforslaget inkluderer den gamle granskogen nord og vest for eksisterende reservat.

Forslagene innebærer i hovedsak at hogst av skogen i området, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, vedlikehold av eksisterende anlegg, bygninger, veier og stier, samt uttransport av storvilt er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Du finner alle høringsdokumenter i sidemenyen. Fristen for å komme med innspill til de foreslåtte verneområdene er 3. august 2019. Du kan sende ditt innspill til oss på e-post eller via vanlig post (Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer). Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.

Høringsfrist:
3. august 2019 23.59