Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland

Høringsfrist:
14. august 2019 23.59

Fylkesmannen foreslår å opprette Skjønsbergaksla naturreservat i Øyer kommune, og utvide Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune. Forslaget er en del av arbeidet med frivillig vern av skog. 

Publisert 12.06.2019

Forslag til Skjønsbergaksla naturreservat er delt opp i tre delområder med et areal på ca. 656 dekar hvorav ca. 504 dekar er produktiv skog. Verneverdiene er knyttet til flere store, sørvendte og kalkrike berg og rasmarker, ei mindre bekkekløft og rike vegetasjonstyper der det stedvis står gammel lågurt- og høgstaudegranskog. Dette utgjør leveområdet til flere sjeldne, sårbare og truede arter. 

Forslag til utvidelse av Budeiberget naturreservat har et areal på ca. 240 dekar hvorav ca. 237 dekar er produktiv skog. Verneverdiene i Budeiberget er knyttet til naturskog med i hovedsak gammel, fuktig granskog. Det er blant annet rike forekomster av den truede arten huldrestry i området. 

Det ble meldt oppstart av arbeid med vern av disse områdene tidligere i år (lenke her). De andre områdene i samme oppstartsmelding er fortsatt i prosess og ikke klare for høring ennå. 

Nærmere omtale om verneverdier, prosess, forslag til verneforskrift og vernekart ligger i vedlagte dokumenter. Høringsfristen er 14. august 2019. Høringsuttalelser kan leveres med brev, e-post (se vedlagte høringsbrev) eller gjennom skjemaet nedenfor. 

 

 

Høringsfrist:
14. august 2019 23.59