Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Høringsfrist:
1. mai 2019 23.59

Fylkesmannen starter nå arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

Publisert 01.04.2019

I forbindelse med ordningen frivillig vern av skog, har det kommet inn et tilbud fra fire grunneiere om å utvide Skasberget naturreservat med ca. 1480 dekar. Skasberget naturreservat ligger ca. 2 km nordøst for Skasen i Grue kommune.

Området ble naturfaglig kartlagt høsten 2012, men registreringen ble oppdatert i 2017. Området har lokale verneverdier ved å ha store arealer med gammel granskog i en region hvor dette er en mangelvare, i tillegg til en rekke registrerte rødlistearter i utvidelsesområdet som for eksempel meldråpelav (VU), svartsonekjuke (NT), blanknål (NT), gubbeskjegg (NT) og sukkernål (NT). Området har også mye yngre skog, og en må derfor påregne noe restaureringsarbeid for å veteranisere og optimalisere skogen, slik at høyere naturverdier kan oppnås.

Vi informerer nå om at vi setter i gang en prosess etter naturmangfoldlovens bestemmelser med sikte på å utvide Skasberget naturreservat. Vi vil i løpet av våren 2019 utarbeide et konkret utvidelsesforslag med forslag til ny avgrensning av naturreservatet og forslag til bestemmelser for dette. 

I et eventuelt utvidet reservat vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens oppkjøring av eksisterende skiløype, vedlikehold av eksisterende vei og elektriske anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret utvidelsesforslag, bes disse sendt til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post fminpost@fylkesmannen.no innen 1. mai 2019. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.

Høringsfrist:
1. mai 2019 23.59