Tilskudd kompetansehevende tiltak rus- og psykisk helsefeltet 2023

Kommuner, frivillige- bruker og pårørende organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd for å øke kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet i Agder.

Publisert 17.11.2023

Midlene kan blant annet brukes til formål som:

  • kurs, konferanser
  • fagdager
  • mindre prosjekter/tiltak som bidrar til å øke kompetansen til ansatte i kommuner og organisasjoner

Kompetanse på følgende områder vil bli særlig prioritert:

  • tidlig innsats
  • rusmiddelbruk blant eldre
  • overdoseproblematikk
  • brukermedvirkning

Statsforvalteren vil ikke imøtekomme søknader som omfatter stillinger/ lønnsmidler eller drift av aktivitetstilbud.

Søknad må inneholde en kortfattet beskrivelse av de aktiviteter/tiltak det søkes om midler til. Vi ber om at søknadsskjema i lenken til høyre benyttes.

Søknadsfrist: 04. desember 2023

Søknad sendes sfagpost@statsforvalteren.no og merkes med saksnummer: 2023/10953