Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Frist for å søke om midler fra legatet er den 26. februar 2021

Publisert 27.01.2021

Midler kan søkes av enkeltpersoner fast bosatt i kommunene i tidligere Aust-Agder fylke. Søker må være under 50 år. Alder, bosted, omsøkt beløp og kontonummer må oppgis i tillegg til formål med søknaden.

Midlene er først og fremst tenkt som en stimulans i hverdagen, for personer som på grunn av sitt fysiske handikap har begrensede muligheter for å delta i normale aktiviteter. Det oppfordres spesielt til å søke om midler til fysisk aktivitet / idrett og lignende. Det kan også søkes om midler til utdannelse, anskaffelser, spesialopphold, reiser mv., som ikke dekkes av offentlige hjelpeordninger. Barn og unge blir prioritert. Det kreves ikke legeattest.

Av legatets betegnelse fremgår at målgruppen avgrenses til fysisk handikappede bosatt i Aust-Agder. 

Midler kan kun søkes av enkeltpersoner (lag og foreninger faller utenfor legatets vedtekter).

Søknad sendes

Statsforvalteren i Agder

Helse- og sosialavdelingen

Postboks 504,

4804 Arendal

 

Merkes «Dagny Herlofson Hansens legat, 2021».