Aust- og Vest-Agder blir programfylker for folkehelse!

Agder er en av fem regioner som blir med i ordningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027».

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.05.2017

Fylkeskommunene på Agder samordner programarbeidet regionalt, og er ansvarlig for å tildele midler til tiltak i kommunene. I samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder UIA, KS Agder, KoRus, Regionalt forskningsfond, Agderforskning og samt representanter for kommunene, ble det søkt om 100 millioner over en fem års periode, se vedlagte søknad. Det er ikke klart hvor mye midler Agder får tildelt ennå, men svar foreligger fra Helsedirektoratet i løpet av uke 21. Fylkesmannen anbefaler at kommunene allerede nå begynner å planlegge og forankre prosjektskisser (se mer om dette vedlagt i menyen til høyre).

Målet med folkehelseprogrammet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Dette inkluderer også lokalt rusforebyggende arbeid. Tiltakene skal foregå i kommunene, og barn og unge 0-24 år skal være prioritert målgruppe.

Psykiske plager og lidelser er noen av vår tids største folkehelseutfordringer, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal løse disse utfordringene. I programmet vil vi blant annet satse på naturlige arenaer og miljøer, som helsefremmende barnehager, skoler og frivillighet, fritid og kultur. Med dette programmet skal en fremme samarbeid mellom blant annet kommuner, kompetanse- og forskningsmiljøer og frivillig sektor. Det er ønskelig med sterk medvirkning fra barn og unge i arbeidet med å utvikle nye tiltak.

Primært er det kommuner som kan søke, men også forsknings- og kompetanse miljøer og evt frivillig sektor i samarbeid med kommunene. Det er ønskelig med et bredt regionalt samarbeid mellom kommuner og større prosjekter med deltakelse av flere kommuner vil prioriteres.

Tiltakene ikke må være endelig definert på dette tidspunktet. Utvikling av nye tiltak kan også gjøres i etterkant av denne datoen for å sikre nødvendig forankring og medvirkning fra målgruppen. 

Viktige tidsfrister for kommunene fremover:

15. juni

Ferdige prosjektskisser og   underskrevne samarbeidsavtaler tilsendt fra kommunene til fylkeskommunene.

28. juni

Svar på utfallet av behandlingen av prosjektskissene vil   foreligge.

30. juni

Prosjektskisser og signerte   samarbeidsavtaler mv. sendes fra fylkeskommunene til Helsedirektoratet.

5. september

Oppstartsseminar med   programkommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og   andre relevante aktører – prosjekter konkretiseres.

20. oktober

Alle kommuner som deltar i   programmet har ferdigstilt endelig prosjektbeskrivelse i tråd med alle krav og føringer i programsøknad fra Agder (vedlegg) og Nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene   2017-2027

1.november

Tiltak må være   startet opp senest 1. nov.

 
For ytterligere informasjon henvend deg til en av kontaktpersonene.

Kontaktpersoner hos fylkeskommunene:
Anette Vesterskov Pedersen, folkehelserådgiver Vest-Agder fylkeskommune, tlf 945 26 767/e-post: anettevesterskov.pedersen@vaf.no

Hege Solli, kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune,
tlf 938 80 402/e-post: hege.solli@austagderfk.no