Syv nye skogreservater i Agder

Bilde av den rødlistede lavarten blomsterstry som vokser på en eik i Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat.
Den rødlistede lavarten blomsterstry på eik i Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat. Foto: Maria K. Hertzberg.

Kongen i Statsråd vedtok 20.06.2023 vern av seks nye naturreservater og utvidelser av ett eksisterende naturreservat i Agder. Alle de syv områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 

Publisert 29.06.2023

I alt vernes om lag 4 300 dekar verdifull skog i kommunene Farsund, Kristiansand, Vennesla, Vegårshei, Tvedestrand og Risør. Vernet vil sikre områder med eldre skog som utgjør viktige leveområder for en rekke trua og krevende arter, og bidra til oppnåelse av nasjonale og internasjonale mål for bevaring av naturmangfold. Gjennom skogvern tar vi vare på naturen og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner.

Rike edelløvskoger og gammel blandingsskog

De nylig opprettede verneområdene er dominert av ulike typer rik edelløvskog. Vernet innebærer at vi har fått dekket inn en større andel av de skogtypene som er prioritert for vern i Agder som trua typer rik edelløvskog og gammel produktiv barblandingsskog på til dels høy bonitet.

For de enkelte områdene kan vi trekke fram viktige forekomster av den rødlista naturtypen lågurt-eikeskog i Vakerknatten og Nøklefjell, Indre Linvannet og Kvernhusmarka. I Ubergsfjell, Heptedalen og utvidelsesområdet i Hækjenkleiv naturreservat finner vi mye gammel eikeskog i kombinasjon med lågurteikeskog, rasmarklindeskog og gammel gran-blandingsskog. Skagelidalen naturreservat vil bidra med vern av en regionalt sjelden skogtype, boreonemoral regnskog.

Konsekvenser av vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt. Det vil si at oppføring av nye bygninger, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke lenger vil være tillatt. Noen tiltak vil imidlertid kunne tillates etter godkjent søknad. Man vil også kunne merke og rydde eksisterende stier og vedlikeholde bygninger som finnes innenfor naturreservatene, og vanlige friluftslivsaktiviteter kan foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger på vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt), fiske eller plukking av bær og sopp.

Frivillig skogvern

Alle de syv naturreservatene inngår i arbeidet med frivillig vern av skog på privat grunn. Grunneierne har selv tilbudt sine eiendommer for vern, mot at staten utbetaler erstatning. Interessen for frivillig skogvern på Agder har økt de siste årene og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

Mer informasjon om vernevedtaket finner du på Klima- og miljøverndepartementets nettside: Verner 42 skogområder i åtte fylker - regjeringen.no.

Verneforskriftene for områdene ligger tilgjengelig på Lovdata.