Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Kvinesdal

Statsforvalteren avslo 18. juli en søknad fra Vest-Agder sau og geit om tillatelse til skadefelling av en ulv i Kvinesdal beitelag.

Publisert 24.07.2023

Vest-Agder sau og geit søkte 17. juli om tillatelse til skadefelling av en ulv. Bakgrunnen for søknaden var for det første en registering av en mulig ulv som fotografert i nærheten av Gyland i Flekkefjord kommune 13. juli. Stedet ligger innenfor beiteområdet til Kvinesdal beitelag. Bildet ble vurdert av Statens naturoppsyn (SNO) men kvaliteten på bildet var ikke god nok til å kunne fastslå at det var en ulv.

Mandag 17. juli ble så et kadaver fra et lam med bittskader undersøkt av SNO som vurderte at lammet var antatt drept av ulv. Skaden ble vurdert å ha oppstått i perioden mellom 15. og 17. juli.

Statsforvalterens gruppe for vurdering av rovviltskader vurderte søknaden på møte 17. juli kl. 20.00. Ut fra opplysninger om forekomst av ulv i dette og nærliggende områder, vurderte vi at det ikke oppholdt seg flere ulver i det aktuelle området, at skadeomfanget foreløpig var svært begrenset og at det ikke forelå skadedokumentasjon som tilsa at det var et pågående angrep med stort potensial for fremtidige skader i området. Etter Statsforvalterens vurdering var derfor ikke vilkårene for å iverksette skadefelling oppfylt.

Statsforvalteren følger situasjonen nøye. Det er i løpet av uken som har gått, blitt registret fire sau og lam antatt drept av ulv. Alle dyrene er tatt i samme område som det første lammet og det har sannsynligvis skjedd for 10-12 dager siden. Det er ikke gjort nye registeringer av ulv. I tillegg er et lam registrert dødt på grunn av bittskader på Knaben, i samme tidsrom. SNO sier at det er svært usikkert om det er ulv eller hund som har forårsaket skaden.

Statsforvalteren vurderer i dag mandag 14. juli at det fremdeles ikke aktuelt å gi skadefellingstillatelse. Vi antar at alle registreringer av skade i Fedaområdet er fra samme tidsrom, at de er rundt to uker gamle og at hendelsen på Knaben er så usikker at den ikke gir grunnlag for annen vurdering.

Hvis det oppstår nye skader forårsaket av ulv i området, eller vi får annen relevant informasjon, vil Statsforvalteren vurdere saken på nytt.