Tilsyn med avfallsdeponier

Statsforvalteren skal i en landsomfattende tilsynsaksjon føre tilsyn med aktive deponier for ordinært avfall. Formålet er å kontrollere at avfallet deponeres på en forsvarlig måte. 

Publisert 23.08.2023

Aksjonen er i regi av Miljødirektoratet, og pågår fra midten av august til starten av oktober. 

Bakgrunn og tema for aksjonen
Avfall som ikke er egnet for gjenbruk eller gjenvinning legges på deponi. Dette kan gi utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer, og det er derfor viktig at avfall deponeres på en forsvarlig måte.

For å sikre at deponering av avfall skjer forsvarlig reguleres deponering gjennom avfallsforskriften. Deponiet må i tillegg ha en tilllatelse etter forurensningsloven. I tilsynsaksjonen vil statsforvalterne kontrollere om deponiene overholder kravene i avfallsforskriften og tillatelsen. Hovedtema for kontrollene er håndtering av sigevann og utslipp til vann.  

Kontaktpersoner