Tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeider på ny E39

Statsforvaletern gir Nye Veier AS tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider ved opparbeidelse av ny delstrekning av E39 mellom Mandal og Blørstad i Lindesnes kommune. 

Publisert 29.11.2023

Tillatelsen er gitt med vilkår, og omfatter blant annet utslippsgrenser for pH, jern og suspendert stoff til vann. Det er satt krav til mijøovervåkning av resipienter i anleggslinjen og om rapportering til Statsforvalteren under anleggsperioden. 

For detaljerte vilkår viser vi til vedtak og tillatelse som er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no