Tillatelse til utslipp av renset avløpsvann fra Lyngdal tettbebyggelse

Statsforvalteren i Agder har gitt Lyngdal kommune ny tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann for inntil 13600 personekvivalenter fra Lyngdal tettbebyggelse.

Publisert 21.11.2023

Lyngdal kommune har vedtatt å bygge et nytt renseanlegg for rensing av sanitært avløpsvann fra Lyngdal tettbebyggelse. I forbindelse med dette har kommunen søkt om ny tillatelse til utslipp av renset avløpsvann fra Holmsundet renseanlegg. Det nye anlegget skal erstatte det eksisterende renseanlegget som ble satt i drift i 1996, og som nå er utdatert. Anlegget skal bygges nært det gamle, og vil benytte samme utløpsledning. Utslippene vil bli ført til Rosfjorden. Lyngdal kommune planlegger å sette det nye renseanlegget i drift i 2025.

Holmsundet renseanlegg vil tilfredsstille kravene for sekundærrensing. I tillatelsen har vi presisert utslippskrav for rensing av organisk materiale og rensegrad for fosfor.  Vi har også stilt krav om regelmessig overvåking av Rosfjorden. Utslippstillatelsen er hjemlet i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16, 22 og 40 og forurensingsforskriften § 14-4. Bærekraftig vannhåndtering og sirkulær økonomi er et prioritert område ved Statsforvalterens avgjørelse om å fastsette krav i tillatelse for avløpsanlegg. FNs bærekraftsmål nummer 6 handler om bærekraftig vannforvaltning, og enkelte delmål har vekt på tema som berører avløpssektoren, jf. delmål 6.1–6.4. En av utfordringene knyttet til å oppnå bærekraftsmålene innenfor avløpssektoren i Norge er at mye av ledningsnettet er gammelt, og det er i tillegg lav fornyelsestakt. For langsom fornying av avløpsnettet fører til risiko for spredning av urenset avløpsvann til vannforekomster og drikkevannsnettet, og fare for spredning av smittsomme sykdommer. Å tilpasse vann- og sanitærsystemer til forventede klimaendringer som økt nedbør, flom og stigning av havnivå vil være en utfordring i mange kommuner. Vi har i tillatelsen derfor lagt stor vekt på vedlikehold av ledningsnettet. Miljørisikovurdering inkludert klimatilpassing er også sentralt i tillatelsen.

For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelse med saksnummer 2022/7863.