Tillatelse til akvakultur av laksefisk på Lista fly- og næringspark

Statsforvalteren har gitt tillatelse til Lista Laks AS til produksjon av laksefisk i landbasert resirkuleringsanlegg på gnr./bnr. 93/1 og 94/9 m.fl. i Farsund kommune. 

Publisert 14.03.2024

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16, og gjelder forurensning fra produksjon av inntil 6000 tonn smolt, postsmolt og matfisk. Utslippstillatelsen kan ikke tas i bruk før Agder fylkeskommune har gitt tillatelse etter akvakulturloven.   

Det er gitt særlige vilkår om miljøovervåking av resipienten. Videre er det forutsatt at anlegget blir etablert trinnvis når miljøundersøkelsene viser at det ikke skjer uakseptable endringer i resipienten. Statsforvalteren forutsetter at anlegget bygges på en måte som muliggjør installasjon av ytterligere rensetrinn dersom dette viser seg nødvendig.

Tillatelse og vedtaksbrev er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk klagen med saksnr. 2019/3355.