Midlertidig utslippstillatelse for Fennefoss avløpsanlegg

Statsforvalteren i Agder gir Evje og Hornnes kommune tidsbegrenset tillatelse til utslipp av avløpsvann med redusert rensegrad fra Fennefoss avløpsanlegg. 

Publisert 01.03.2024

Utslippstillatelsen gjelder for perioden mellom 1. april 2024 og 19. mai 2024, og er gitt i forbindelse med ombygging og rehabilitering av renseanlegget på Fennefoss. De øvrige kravene i utslippstillatelsen, datert den 25. februar 2013, er fortsatt gjeldende. 

Klageadgang

Vedtak om tillatelse og vedtak om gebyrsats kan påklages av berørte parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker. En ev. klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk med saksnr. 2017/2915.