Kontroll av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvalterne over hele landet fører i høst tilsyn med behandlingsanlegg som håndterer kasserte kjøretøy. 

Publisert 12.09.2023

Tilsynsaksjonen er i regi av Miljødirektoratet, og gjennomføres i september og oktober.  

Hensikten med aksjonen er å kontrollere at anleggene følger regelverket som skal hindre forurensning av grunn og vann.

De viktigste oppgavene for å hindre forurensning ved håndtering av kasserte kjøretøy er:

  • Sikre god miljøsanering av bilene slik at miljøfarlige komponenter blir fjernet før videre behandling i fragmenteringsanlegg
  • Hindre at fraksjoner som olje, tungmetaller, fluorholdige klimagasser og andre miljøgifter blir sluppet ut til miljøet
  • Kontrollere at utsortert farlig avfall blir levert til godkjente avfallsmottak

Du kan lese mer om aksjonen på Miljødirektoratets hjemmeside