Endret tillatelse for RelyOn Nutec Norway AS avd. Kristiansand

Statsforvalteren har revidert utslippstillatelsen til RelyOn Nutec Norway AS for bedriftens brannøvingsfelt ved gnr./bnr. 115/6 og 115/46 i Kristiansand kommune. 

Publisert 22.03.2024

RelyOn Nutec Norway AS, avd. Kristiansand er et opplæringssenter og en del av en verdensomspennende leverandør av sikkerhets- og overlevelsesopplæring. Avinor AS er eier av grunnen hvor øvingssenteret er lokalisert, og bruker også senteret til øvinger. Det har vært brannøvingsaktivitet på området i en årrekke, og det er ikke vesentlige endringer i driften. 

Virksomheten har tidligere hatt en utslippstillatelse gitt av daværende Fylkesmannen i Vest-Agder. Tillatelsen ble først gitt til Sørlandets Sikkerhetssenter i 2008 og endret i 2011, før den i 2015 ble overført til Falck Nutec (nå RelyOn Nutec). Utover navneendringen ble det ikke gjort noen endringer i tillatelsen i 2015. Det var dermed behov for en revidering av tillatelsen slik at den er i tråd med gjeldende regelverk og føringer for bransjen.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16, og er revidert i medhold av § 18 tredje ledd. Tillatelse og vedtaksbrev er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk klagen med saksnr. 2017/2966.