Infoskriv 28. oktober 2021

  • Stor granbarkbille – følg godt med også framover
  • Tilskudd til tettere planting
  • Endringer i miljøkravbestemmelsene i produksjonstilskuddforskriften
  • Gjødslingsplanlegging og jordprøver
  • Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt
  • Endringer i Agros
  • LUF-rapportering for 2020 og forventet behov 2021
  • Tilskudd til drift av beitelag 2021
  • Innspill til revidering av Landbruksstrategi for Agder
  • Velkommen til kommunesamlinga

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.10.2021

Stor granbarkbille – følg godt med også framover

Statsforvalteren har som kjent bedt kommunen og næringsaktørene være obs og melde fra med tanke på barkbiller fra tidlig i sommer. Det er nå satt i gang en hogst i Birkenes med bakgrunn i billeangrep, og det er oppdaget biller i Vennesla. Også andre steder i fylket melder skogbruksleder om områder som følges tett opp. Vi ber dere fortsatt følge med på billesituasjonen og se gjerne gjennom filmene som ligger på landbruksdirektoratet sine sider.

Vi har satt av noe tid til billesituasjonen på kommunesamlinga neste uke.

Tilskudd til tettere planting

Skogeieres søknadsfrist 25. november 2021.

Lenke til mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettside

Endringer i miljøkravbestemmelsene i produksjonstilskuddforskriften

Nå er ny § 4 på plass. Ny formulering: "Tilskuddet skal avkortes ..."

Se mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettside.

Gjødslingsplanlegging og jordprøver

På nettsidene til Landbruksdirektoratet ligger det informasjon om gjødslingsplanlegging.

"Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer, inkl. areal som leies."

Merk det som står under Hvordan gå fram for å lage gjødslingsplan, bl.a.:

"Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4.–8. år, fra alle skifter som gjødsles. Det skal også tas prøver fra innmarksbeite som gjødsles. ..." 

Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt

Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt (tidl. erstatning for avlingssvikt) har søknadsfrist 31. oktober. Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt.

Se vår informasjon om søknad i salgsproduksjoner

Se søknadsskjema og regelverk på Landbruksdirektoratets nettsider

Endringer i Agros 

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon om endringer i Agros fra fredag 29. oktober 2021.

Landbruksdirektoratet arrangerer webinar om endringene fredag 29. oktober. Aktuelle saksbehandlere skal ha fått tilsendt invitasjon og møtelenke. Gi beskjed til Ellen Eskeland hvis du ikke har fått det.

LUF-rapportering for 2020 og forventet behov 2021

Vi ber alle kommunene om å fylle ut skjemaet for rapportering av forbruksprognoser og forventet behov til neste år.

Se særlig siste side der vi blir bedt om å svare på noen spørsmål.

I skjemaet er mange tilskuddsordninger med – både på jord og skog, men ikke alle kommunene har alle tilskuddsordningene.

Frist for rapportering for kommunene er 10. november. Send utfylt skjema til Statsforvalteren i Agder.

Vi skal deretter fylle ut skjemaet på bakgrunn av kommunenes svar og sende det til Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til drift av beitelag 2021

Vi har nå oppdatert informasjon på nettsiden, rapportskjema og rundskriv til ny søknadsomgang. Søknadsfristen er 15. november. 

Innspill til revidering av Landbruksstrategi for Agder

Agder fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder m.fl. starter arbeidet med revidering av Landbruksstrategi for Agder. Innspill kan sendes Kjellfrid Straume innen 24. november. Se e-post 25.10.2021.

Velkommen til kommunesamlinga

Vi gleder oss til å treffe dere i Mandal tirsdag 2. og onsdag 3. november. 

Her kan du se oppdatert informasjon og laste ned programmet.

Meld ev. forfall så raskt som mulig til Kjellfrid Straume.