Infoskriv 23. juni 2022

 • Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi
 • Utdeling av kulturlandskapsprisen
 • Jordbruksavtalen vedtatt
 • Revidert landbruksstrategi vedtatt
 • Produksjonssvikt – melding og kontroll
 • Økte satser til drenering av jordbruksjord
 • RMP-tilskuddet til klimarådgiving justert
 • Landøyda
 • Landbrukets dag
 • Temaforslag til kommunesamlinga
 • Gårdskart-aktuelt 2/22
 • Fylkesnytt fra Agder 2/2022

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2022

Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Vi minner om søknadsfristen 30. juni. 

Se egen artikkel

Utdeling av kulturlandskapsprisen

Statsforvalter Gina Lund vil overrekke prisen til Per Øyvind Bergmann Tørresen på Salmeli i Kvinesdal søndag 26. juni. Det blir et åpent arrangement som starter med grilling kl. 13.00.

Jordbruksavtalen vedtatt

Jordbruksavtalen 2022–2023 har gått gjennom i Stortinget:

Prop. 120 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

Her er informasjon om årets ekstrautbetaling:

Kap. 7.1 Ekstrautbetaling 2022

Utbetalingen skal skje i september og baseres på søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022. Produsenter som starter opp i 2022 vil få utbetaling i februar 2023.

Landbruksdirektoratet sendte en informasjon om ekstrautbetalingen til kommunene 23.06.2022.

Kommunen skal godkjenne utbetalingen i august.

Revidert landbruksstrategi vedtatt

Fylkestinget vedtok 14. juni 2022 Landbruksstrategi for Agder 2022–2024.

Under behandlingen løftet politikerne opp følgende punkt til prioriterte områder: Videreutvikle og rekruttere til naturbruksutdanninga. (1.2.2.)

Produksjonssvikt – melding og kontroll

Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (tidligere kalt erstatning for avlingssvikt):

 • Foretakene skal melde kommunen om potensielle saker.
 • Kommunen skal gjennomføre stedlig kontroll i minst 
  • 10 % av planteproduksjonsakene
  • 50 % av honningsakene

Se egen artikkel

Økte satser til drenering av jordbruksjord

2500 kr per dekar og 38 kr per løpemeter grøft fra 1. juli 2022.

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. 

Se egen artikkel

RMP-tilskuddet til klimarådgiving justert

Endringer i regelverket som følge av jordbruksoppgjøret.

Se egen artikkel

Landøyda

Handlingsplanen er oppdatert, og vi har oppdatert informasjonen på nettsida.

Se egen artikkel

Landbrukets dag

Årets messe blir på Evjemoen 12.–14. august. Statsforvalterens landbruksavdeling er til stede.

Se egen artikkel

Temaforslag til kommunesamlinga

Årets kommunesamling landbruk blir på Strand hotell, Fevik 15–16. november. Vi har startet arbeidet med programmet. Har du innspill, send en e-post til Kjellfrid Straume.

Gårdskart-aktuelt 2/22

Her kan du blant annet lese om:

 • Frist for kommunenes ajourhold for å få endringer i AR5 med i beregningene for nye arealtall til Landbruksregisteret, som kontroll for arealtilskudd
 • Tips for AR5-feltbefaring og ajourhold
 • Nye kartlag i Gårdskart og Kilden
 • Nyheter i Arealbarometer

Lenke til Gårdskart-aktuelt på NIBIOs nettside

Fylkesnytt fra Agder 2/2022

Ny utgave av Fylkesnytt med saker fra Statsforvalteren i Agder kan du lese på nettsiden til Landbruks- og matdepartementet.

Reportasjer:

 • Fra pelsdyr til bier
 • Reiersøl planteskole – fra granplanter til blomstereng
 • Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling
 • Kulturlandskapspris for skjøtsel og beiting i trua naturtyper
 • Møte i Jordbrukets beredskapsforum om forsyningssituasjonen