Infoskriv 20. oktober 2023

  • Viktige frister for skog før jul 2023
  • Produksjonssvikt
  • Omfordeling av midlar – SMIL og drenering
  • RMP
  • Autorisasjonskurs
Publisert 19.10.2023

Viktige frister for skog før jul 2023

Utbetaling av tilskudd, rentemidler, skogfond, kontroller og rapportering.

Se vår oversikt over frister

Det er viktig at den som har godkjennerrollen i den enkelte kommune er tilgjengelig 1.–6. desember slik at dere får utbetalt skogfond og tilskudd.

Produksjonssvikt

Søknadsfristen for produksjonssvikt er 31. oktober. Denne fristen er absolutt. Se artikkel fra direktoratet. Del gjerne denne i e-post til søkere eller på kommunens nettside.

Grovfôr med husdyr: Kommunen reiser ut for å måle opp fôrlager, men kravene til kontroll har blitt lempet på i år. Se artikkel på regjeringen.no. Vi oppfordrer også til å gå gjennom beite- og fôringsloggen med søker når dere er ute. Prøv også å få et inntrykk av foretakets antatte gjennomsnittsavling. Se veiledningen kommunens gjennomgang av søknad i Agros – grovfôr med husdyr.

Se egen artikkel om kommunens oppgaver. Her har vi lagt til en sjekkliste for kommunens presaksbehandling av honningsaker.

Det er viktig at kommunene prioriterer å sende over til Statsforvalteren sakene der søker har bedt om forskuddsutbetaling. Vi kan ikke utbetale forskudd ved svikt i honningproduksjon.

Vi kan ikke gjøre endelige vedtak før nye satser er på plass. De nye satsene kan du se på regjeringen.no.

Det blir Teamsmøte for kommunene primært om grovfôr med husdyr 2. november kl. 09.30. Har du ikke fått innkalling, kontakt Silje Lunden Gotehus.

Omfordeling av midlar – SMIL og drenering

I år trekkjer Landbruksdirektoratet inn att midlar som ikkje er disponert. Me må difor prøva å få brukt opp kvar krone i Agder. Gi tilbakemelding til Kjellfrid Straume straks de ser at kommunen din har disponible midlar som kan omfordelast til andre kommunar.  Det er bra om søknadene kan vera ferdig behandla innan 10. november. 

I år er det ikkje nok SMIL-midlar i Agder, så ein del søknader må nok liggja over til neste år. Der er framleis dreneringsmidlar tilgjengeleg.

Ellen Eskeland har framleis ansvar for SMIL, men Kjellfrid Straume ordner med omfordelinga i år. Kjellfrid har overtatt anvaret for drenering.

RMP

Det har vært tekniske problemer. Se egen artikkel.

Søknadsfristen er utsatt til 29. oktober. Det blir altså ikke trekk for sein levering 16.–29. oktober.

Tilskudd til drift av beitelag: Vi har oppdatert rundskrivet og lagt det ut under Regelverk for regionalt miljøprogram.

Autorisasjonskurs

Plantevern: NLR Agder arrangerer autorisasjonskurs 23.–25. oktober. 

Gnagermidler: NLR Agder arrangerer kurs i perioden 7. november–6. desember.