Infoskriv 14. januar 2022

  • Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven
  • SMIL-ordningen og kravet om lokale retningslinjer
  • Innspurt i produksjonstilskudd

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2022

Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Om rekkefølgebehandlingen i kommunene i saker som krever både delingssamtykke etter jordloven og dispensasjon etter plan- og bygningsloven:

Statsforvalteren ønsker at kommunene behandler alle sakene etter jordloven før dispensasjonssakene etter plan- og bygningsloven sendes på høring til Statsforvalteren. Det er særlig viktig å foreta jordlovbehandlingen først dersom det ligger an til avslag etter jordloven. Vi viser til at det uansett ikke er adgang til å gjennomføre tiltaket etter plan- og bygningsloven, dersom det ikke foreligger samtykke etter jordloven i slike tilfeller. Kommunens jordlovbehandling vil også gi Statsforvalteren viktig informasjon om sakens faktum. Når saken sendes på høring til Statsforvalteren ber vi derfor om at kommunens jordlovbehandling vedlegges høringsbrevet.

SMIL-ordningen og kravet om lokale retningslinjer

Kommunene får snart det årlige brevet fra Statsforvalteren om tildeling og forvaltning av tilskuddsordningene på landbruksområdet i 2022. Dette brevet vil også omhandle tildeling og forvaltning av SMIL-midlene. I den forbindelse vil vi minne om at det er forskriftsfestet at kommunene skal ha overordnete/lokale retningslinjer for prioritering av søknader, jamfør forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket §§ 1 og 8. Ved tildeling av SMIL-ramme til kommunene skal vi – Statsforvalteren – særlig legge vekt på blant annet de lokale retningslinjene.

I fjor hadde vi et ekstra «trøkk» på utarbeidelse av lokale retningslinjer – som webinaret 2. juni, i e-post 28. september og det ble nevnt på kulturlandskapsdagen 7. oktober – for at alle kommunene skulle få dette på plass i god tid før fordelingen av SMIL-midlene i 2022.

De fleste kommunene har dette på stell, men kanskje ikke alle? For at vi skal ha et godt nok grunnlag for å tildele årets SMIL-midler, kommer vi til å ta kontakt med de kommunene som vi er usikre på om har oppdaterte lokale retningslinjer. Det er imidlertid bare fint hvis dere som ikke er helt mål med dette, tar kontakt først. Vi ønsker ikke å kutte i tildelingen på grunn av manglende retningslinjer.

Innspurt i produksjonstilskudd

Frist for å sette søknader med etterregistrerte opplysninger til foreløpig godkjent er 19. januar.

20. januar–6. februar er tiden for endelig godkjenning (attestering) av søknader som skal med i hovedutbetalingen. Det er altså mulig for kommunen å gjøre endringer i søknadene helt fram til 6. februar.

Hovedutbetalingen er 16. februar.