Infoskriv 10. desember 2021

 • Rapporter i ØKS som må kjøres før jul
 • Saksbehandling – RMP-søknader
 • Overstyre arealavgrensningen i grovfôr i PT
 • PT-rundskriv oppdatert med endringene i miljøkrav
 • Vi returnerer tekniske tegninger av landbruksbygg

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.12.2021

Rapporter i ØKS som må kjøres før jul

Se oppskrifter i egen artikkel under Skogbruksforvaltning.

 1. Frist utbetalinger i ØKS (refusjonskrav) – frist 29.12.
 2. Utbetaling av tilskudd i saldo – frist 29.12.
 3. Udekka investeringer – frist 29.12.
 4. Skogfondskonto med negativ saldo – frist før nyttår
 5. Samlekonto under 10 dekar – frist før nyttår
 6. Registrerer kontrollerte tiltak i ØKS
 7. Kontovedlikehold

Saksbehandling – RMP-søknader

Før 23. desember: 
Vi minner om at behandlingsfristen er 23. desember. Kommunen skal ha behandlet (foreløpig godkjenne, avslå eller avvise) søknadene innen denne datoen.

Hvis dere har vanskelige saker som dere ønsker å ta opp med oss, gjør det i god tid før juleferien.

Etter 23. desember: 
I følge saksbehandlingsrundskrivet må kommunene som har søknader med 0 kroner som utmålt tilskudd sjekke disse søknadene nærmere. Dersom nullutmålingen skyldes interne trekk og avkortninger, skal søknaden godkjennes.

Dersom det ikke er godkjent noen tiltak, skal søknaden avslås eller avvises. Kommunen må sende eget vedtaksbrev. Vi kommer tilbake med mer info om dette på nyåret.

Overstyre arealavgrensningen i grovfôr i PT

Kommunen kan overstyre arealavgrensningen i grovfôr i følgende tilfeller:

 • ved oppstart eller utvidelse av grovfôrbasert husdyrproduksjon med kjøp av dyr etter telledato
 • ved oppstart eller utvidelse av grovfôrproduksjon for salg
 • der flom, tørke eller andre forhold utenfor foretakets kontroll har forhindret foretaket fra å høste vanlig avling av omsettelig kvalitet foregående år
 • der foretak ikke har levert del 1 av søknad om produksjonstilskudd
 • for andre dyregrupper enn de som framgår av jordbruksavtalen

Du finner lenker til regelverket og tips til hvordan du kan beregne antall dekar i artikkelen Arealbehov ved innkjøp av dyr etter telledato, under Jordbruksforvaltning.

PT-rundskriv oppdatert med endringene i miljøkrav

I forbindelse med endringer i miljøkravbestemmelsene i § 4 tredje og fjerde ledd i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket har Landbruksdirektoratet oppdatert rundskrivene:

Rundskriv 2021-47: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Rundskriv 2021-6: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling 

Hvilke endringer som er gjort, framgår av det innledende kapittelet «Oversikt over endringer».

Søkeveiledningen er også oppdatert i tråd med endringene i miljøkravbestemmelsene.

De nye avkortingstypene er tilgjengelige i fagsystemet eStil PT:

 • § 4 tredje ledd. Avkorting ved inngrep som forringer kulturlandskapet
 • § 4 fjerde ledd. Avkorting ved brudd på krav om vegetasjonssone mot vassdrag

Vi returnerer tekniske tegninger av landbruksbygg

Neste uke sender ut 2500 tegninger til eierne. Vi avvikler vårt arkiv over tekniske tegninger av landbruksbygg fra perioden 1950–2010, da vi hadde denne tjenesten. 

Les mer i egen artikkel.

Stor takk til dere i kommunene for god hjelp i adressejakten!