Skogbruket i Agder i tall 2020

På tross av et spesielt år leverer skogbruket på Agder omtrent som året før.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2021

2020 var et år preget av både optimisme og usikkerhet. Det startet med god etterspørsel etter tømmer og høy hogstaktivitet, mens koronapandemien bremset hogsten utover høsten 2020. Etterspørselen etter trelast var høy gjennom hele året. Totalt ble det hogd 868 000 kubikkmeter med tømmer. Dette tilsvarer nesten 22 000 tømmerbillass levert industrien.

Selv med en utfordrende arbeidskraftsituasjon våren og sommeren 2020 ble det satt ut nesten 2 mill. planter i 2020. Det ble en gledelig økning i arealet for ungskogpleie og hele 33 000 dekar ble behandlet. Dette er omtrent på det nivået Agderskogbruket bør ligge på hvert år.

For mer informasjon klikk på rapporten under dokumenter.