Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille

Billeganger.
Billeganger. Foto: Trude Engesland / Statsforvalteren i Agder.

Deler av Agder har nå økte forekomster av barkbiller.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2021

Nylig er det publisert faglig beredskapsplan for stor granbarkbille. Denne er utarbeidet av Landbruksidrektoratet i samarbeid med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på oppdrag fra Landbruksdepartementet.

Planen skal klargjøre ansvar roller og regelverk samt gi oversikt over mulige tiltak ved ulike risikonivå.

Les planen i sin helhet på Landbruksdirektoratets nettside.

Forebygging er viktig – sjekk skogen din

Deler av Agder har økte forekomster av barkbiller. Det er i kommune Birkenes, Vegårshei og Gjerstad det er registrert en økning av biller i utsatte feller. I disse kommunene er det ekstra viktig at skogeier går over eiendommen og skaffer seg oversikt over eventuelle billeskader.

Skogeier bør se setter nye angrep i perioden mai til august. Jo tidligere et eventuelt angrep oppdages, jo mer effektiv blir kampen mot billene. Meld fra (til kommunen eller din lokale skogbruksleder) om du finner skader eller er usikker.

Informasjon fra AT-skog finner du her.   

NIBIO har laget filmer om hvordan du kjenner igjen stor granbarkbille og hvordan du kjenner igjen granbarkbillenes gangsystemer under barken.

Lenke til filmene finner du på Landbruksdirektoratets side om barkbilleberedskap.

Varsling av risiko

Agder er med i overvåkningsprogram for stor granbarkbille. På NIBIO sin kartløsning, Kilden, Skogportalen, kan utviklingen i billepopulasjonen følges, se Kilden.

Risikovarsel oppdateres gjennom sesongen i uke 22, 25, 29 og 34.

Hensyn ved hogst

Etter hogst er det viktig å få tømmeret ut av skogen før de nyklekte billene flyr ut fra treet. Gjør avtale og planlegg sammen med tømmerkjøper.  Tømmeret bør fraktes ut av skogen innen 15. juli.

Oppdages trær som er angrepet på ettersommeren, bør disse hogges og fraktes ut av skogen i god tid før billesverming neste vår.

Trær og skogsvirke som allerede er dødt og tørt, kan få stå i skogen. De kan huse naturlige fiender for granbarkbillene og mange andre arter.

Ansvarsfordeling ved alle typer skogskader:

Tiltak mot skader på skog er omtalt i kapittel 4 i Forskrift om berekraftig skogbruk:

Skogeiers ansvar:

  • Skogeier er ansvarlig for at hogst, framdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomførte på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskader eller andre skader på skog.
  • Når en skogeier har fått varsel om at det er risiko for sverming av skadeinsekter i et område, skal ungskogpleie og tynningshogster gjennomføres etter at svermeperioden er avsluttet. I en slik situasjon skal også ferskt bartrevirke som bult, stammer og grove topper transporteres ut av skogen eller gjøres uegnet som ynglemateriale for insekter som kan skade skog.
  • Når skog er skadet som følge av storm, tørke, skogbrann, snøbrekk o.l., og det er gitt varsel om at det er risiko for insektsverming eller soppangrep, skal skogeier i et slikt område sørge for at nødvendige hogster og oppryddingstiltak mv. blir gjennomført så raskt som mulig.

Kommunens ansvar:

  • Kommunen skal overvåke skogen av hensyn til fare for ulike skogskader. I denne sammenheng kan departementet pålegge kommunen å utarbeide oversikter og rapporter om skogen sin helsetilstand.
  • Kommunen kan pålegge skogeier eller eier av tømmer å gjennomføre hogst, utdrift, behandling av virke eller andre tiltak for å hindre omfattende skogskader.
  • Hensyn til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv skal vurderes før eventuelle pålegg blir gitt, og ved gjennomføring av tiltak mot skogskader. Statsforvalteren minner om at Nøkkelbiotoper (MiS) med tilhørende forvaltningsareal skal håndteres på samme måte uavhengig av billeskader.