Kursing og tilskudd øker bruken av bioenergi

– Investeringstilskudd og lokale kurs med omvisning på bioenergianlegg er avgjørende for videre vekst i bruken av bioenergi til oppvarming.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2017

Dette sier prosjektleder for det nylig avsluttede bioenergiprosjektet, Kjetil Øi. Han har gjennom tre år jobbet for å økt bruk av bioenergi, med fokus på bønder og skogeiere. Bioenergiprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene, fylkeskommunene og Innovasjon Norge i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold.

Formålet med Bioenergiprosjektet 2014–2017 har vært å øke interessen, kompetansen og bruken av bioenergi til oppvarming. Kjetil Øi hadde kontorsted i Arendal hos prosjekteier, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Gjennom kurs, møter og oppsøkende virksomhet har prosjektleder, i samarbeid med lokale kontakter i hvert av fylkene, tilbydd råd og veiledning til interesserte aktører. Terskelen for å ta kontakt med prosjektleder har vært lav, og prosjektleder har blant annet være behjelpelig i kontakten mot Innovasjon Norge og deres Bioenergiprogram for finansiering.

I løpet av perioden har det blitt tatt investeringsbeslutning på 46 anlegg, og det er gjort 104 energi- og lønnsomhetsanalyser. Bioenergiprosjektet har holdt kurs og møter i alle fire fylker, og rundt 600 personer har deltatt på dette til sammen. Styringsgruppa for Bioenergiprosjektet 2014–2017 er fornøyd med jobben prosjektlederen har utført og påpeker at de gjennom prosjektet har lykkes med å fremme interessen for bioenergi.

Eksisterende anlegg generer nye anlegg. Det viser seg at det er lettere å investere i biovarme hvis det allerede er etablert anlegg i nærområdet. Selv om størrelsen på landbruksnæringen er mindre enn i de «store» bioenergifylkene er det fortsatt store potensialer i de fire fylkene. Skogens tilvekst er langt høyere enn avvirkningen. I noen kommuner blir det også satt igjen virke etter hogst som ikke har en kommersiell verdi, men ville ha egnet seg godt som bioenergi.

– God planlegging og individuell oppfølging er viktig for å få til gode prosjekter, sier den avgåtte prosjektlederen og avslutter med: – Det er helt avgjørende at Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge opprettholdes på dagens nivå.

Kontaktpersoner