Fagsamling skogbruk om skogbehandling og klimaendringer

Hvordan møte snø og vindproblemer i skogbehandlingen, og hva kan gjøres for å redusere risikoen for skogskader og strømbrudd i årene framover?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.06.2018

Kontaktutvalget for skogbruk i Aust- og Vest-Agder arrangerer hvert år i samarbeid med Fylkesmannen en fagsamling for det offentlige og private veiledningsapparatet i skogbruket. Det er spissede skogfaglige temaer som tas opp det enkelte år. Dagen deles i to, med foredrag på formiddagen og skogbefaring på ettermiddagen. Tilslutningen til arrangementet pleier å være meget god både fra kommunene og skogeierorganisasjonene. Årets arrangement fant sted 5. juni i Marnardal kommune i Vest-Agder med totalt 60 deltakere.

Nedsnødd vinteren 2018: Valg av tema og arrangementssted var ikke tilfeldig i år. De to store snøfallene i vinter resulterte i svært omfattende skader på skog og strømnett i indre strøk av Agder. Det var det vanlige snøbeltet langs Sørlandsbanen gjennom begge fylkene, fra Gjerstad i øst til Kvinesdal i vest som fikk mengdene også denne gangen. Snøen var usedvanlig våt og tung. Det ble svært omfattende skader på skog og linjenett som en følge av vindfall, brekk og nedbøyninger. En del grender og gårder var uten strøm flere dager i strekk – elleve døgn i det verste tilfellet. Med dette som bakgrunn tok energiselskapet Agder Energi kontakt med skognæringen for å diskutere framtidig skogbehandling av kraftlinjetraseene. Det resulterte i et fagprogram med hovedvekt på hvordan skogbruket og energiselskapet kan møte klimaendringene med mer vind og snø.

Brekk i tretopper i Marnardal 2018.

Seniorforsker Svein Solberg fra NIBIO representerte skogforskningen. Han konkluderte med at det er viktig å oppnå stabilitet på enkelttrær i kantsoner og vindutsatte områder. Det gjøres ved å gi trærne god plass i ungdommen, sikre jevn høyde, jevnt fordelte trær, unngå sein tynning og lage glisne kanter uten store løvtrær.

Forsikringsselskapet Skogbrand orienterte om snøskader og skogforsikring. Agderfylkene ble hardest rammet i 2018 med 45 % av alle meldte skader så langt. Det totale omfanget her beløper seg til ca. 4 mill. kr.

Agder Energi oppsummerte sine erfaringer med vinterens ekstremvær og de skogtiltak som nå skal iverksettes. Deres løsninger og arbeidsprosesser er fortsatt under arbeid. De legger vesentlig vekt på at valgte løsninger skal ha bred aksept både hos skogeierne og det øvrige samfunnet. Så langt arbeider Agder Energi etter følgende metodevalg:
1. Tradisjonell linjerydding i kombinasjon med økt sikringshogst.
2. Helt eller delvis tresikring av de mest utsatte linjene.
3. Stimulere skogeierne til hogst langs kritiske høyspentlinjer med tilskuddsmidler.
4. Videreutvikle støttesystemer og testing av nye løsninger med kart, data og avtalemodeller.

På ettermiddagen var det befaring med tilpassede stopposter i skogbestand og kraftlinjetraseer for å diskutere formiddagens temaer.