Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


19.06.2024

Resultater fra folkehelsetilsynet 2024

De nasjonale og regionale funnene fra folkehelsetilsynet presenteres fredag 29. november 2024

I samarbeid med Agder fylkeskommune planlegger Statsforvalteren i Agder en fysisk heldagssamling for alle kommunene i Agder.


22.04.2024

Kommuneoverlegekonferansen 2024

Velkommen til årets kommuneoverlegekonferanse på Agder. 

Konferansen holdes på Strand hotell Fevik fra onsdag 4. september kl 15:00 til torsdag 5. september kl. 15:30.  

Påmeldingen er åpen og frist er 15. august.


12.02.2024

Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024

Statsforvalteren har i oppdrag å gjøre endringer i velferdstjenestelovgivningen kjent og implementert i fylket. Formålet med lovendringene er å styrke oppfølgingen av og samarbeidet rundt utsatte barn, unge og deres familier.


30.08.2023

Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023

KIKS i Setesdal gror noen steder under i skog – noen steder henger trærne over linjene og fiber – resultatene etter kraftige snøvintrer er enda ikke ryddet opp i og det øker sanseligheten for nye brudd.


04.07.2023

Webinarer prosjektledelse

Statsforvalterne i Agder, Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal gjennomfører en webinarrekke om prosjektledelse - både fordypning og grunnopplæring. Dette er for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, samt skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.


23.06.2023

Froland kommune meldt ut av ROBEK

Froland kommune ble 21.juni meldt ut av ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll).


05.06.2023

Velkommen til årets helse- og omsorgskonferanse 2023

Du kan allerede nå melde deg på årets konferanse.


16.05.2023

Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav

Statsforvalteren i Agder inviterer til to-dagers samling om kvalifiseringsprogrammet i Nav.


12.05.2023

Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjonen 2024 lagt ut 11. mai

Regjeringen presenterer her reviderte anslag for kommunesektoren i inneværende år og det økonomiske opplegget for det kommende året. Regjeringen vurderer kommuneøkonomien som god, men det er stor variasjon i hvordan prisvekst og merinntekter påvirker den enkelte kommunes økonomi. 


25.04.2023

Webinar - rådgivende enhet for russaker

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om rådgivende enhet i russaker. Webinaret arrangeres i samarbeid med Korus Sør, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arrangementet foregår på Zoom.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersoner

Kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner