Utvikling på barnevernområdet

Læringsnettverk for barneverntjenestene i Agder 


Læringsnettverk skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Et læringsnettverk består av flere kommuner som på tvers av kommunegrenser danner fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

Målgruppen for kommunale læringsnettverk er kommuneledelse, ledelsen og ansatte i barnevernstjenestene i samarbeid med Statsforvalteren.

Statsforvalteren i Agder har som mål å styrke oppvekstsvilkårene i fylket. Statsforvalteren skal ha en aktiv rolle i å bistå kommunene i Agder med utvikling av barneverntjenestene gjennom informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag.

 

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen som trer i kraft 1. januar 2022, gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og innebærer at kommunene må styrke det forebyggende arbeidet.

Reformens mål er:

 • Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging      
 • Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
 • Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
 • Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv


For mer informasjon om barnevernsreformen (lenke til fanen «barnevernsreformen»)

Statsforvalteren skal ha en aktiv rolle og støtte kommunene i deres arbeid med å forberede seg til reformen trer i kraft.

Kompetansesatsingen

Kompetansestrategien er et kvalitets- og kompetanseløft for de kommunale barnevernstjenestene. Tiltakene skal bidra til økt faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet, samt være et verktøy i kommunenes møte med den kommende barnevernsreformen.

Statsforvalteren i Agder bistår og samarbeider med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om flere av tiltakene i denne reformen. 


Tiltak i kompetansesatsingen:

 • Læringsnettverk
  Skal bidra til kompetanseheving gjennom samarbeid mellom kommunale barneverntjenester. Statsforvalteren fordeler årlig ut midler til disse læringsnettverkene.
 • Dialogmøter
  Har som mål å gi en felles forståelse mellom barnevernledelsen og kommuneledelsen om barneverntjenesten, barnevernsreformen og mulige utfordringer tjenestens står i. Statsforvalteren innkaller og styrer dialogmøter sammen med de ulike barneverntjenestene og kommunene.
 • Tjenestestøtteprogram
  Kompetanseutvikling på en rekke områder i kommunale barneverntjenester. Det er et uttalt mål at alle barneverntjenester skal få delta i tjenestestøtteprogrammet. Statsforvalteren bistår Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i arbeidet med å motivere og informere om tiltaket.
 • Veiledningsteam
  Er et tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke og utvikle barneverntjenesten. Statsforvalteren anbefaler kommuner som kan ha nytte av dette tilbudet.

Andre utviklingsoppgaver

Statsforvalteren bidrar til å holde kommunene informert om lovendringer, nye retningslinjer og nasjonal politikk på barnevernområdet gjennom samlinger, møter, dialog, veiledning og digitale informasjonskanaler.