Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne, som omfattes av grunnskoleopplæring 2024

Søknadsfrist:
21. august 2024
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
20. januar 2025

Mange nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Publisert 04.04.2022

Målgruppe

Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring. Også andre elever som ikke kan svømme eller ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisning, kan ta del i svømmeopplæringen, men de inngår ikke i tildeling av midler per elev.

Om tilskuddsordningen

Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp.

  • Det kan søkes om inntil kr 2 000,- per elev.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.
  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere et opplæringstilbud. Søknader som beskriver samarbeid mellom kommuner og/eller frivillige organisasjoner blir prioritert.

Mer informasjon finnes på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Søknad

Søknad sendes til Statsforvalteren i Trøndelag på sftlpost@statsforvalteren.no innen 21. august 2024. Du finner søknadsskjemaet under fanen "Dokumenter".

Rapportering

Tilskuddsmottakere skal rapportere på bruk av midlene. Rapport sendes til Statsforvalteren i  Trøndelag på sftlpost@statsforvalteren.no innen 20. januar 2025. Du finner rapporteringsskjemaet under fanen "Dokumenter".

Aktuelle ressurser

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) ved Høgskulen på Vestlandet, har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet  nettsiden "Svømmedyktig". Nettsidens målgruppe er de som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring. Nettsiden finner du her .

MHFA fikk høsten 2017 i oppdrag av Udir å evaluere tilskuddsordningen for svømmeopplæring av nyankomne og å foreslå eventuelle tiltak og/eller endringer for å videreutvikle ordningen. Evalueringen finner du her.

 

Søknadsfrist:
21. august 2024
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
20. januar 2025