(Utvidet frist 26. juni) Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2025

Søknadsfrist:
26. juni 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. juni 2026

Statsforvalteren fordeler en del av skjønnsrammen til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon. 

Publisert 23.01.2024

Søknadsfristen for prosjektskjønnet (fornyings- og innovasjonsprosjekter) for 2025 er utvidet til 26. juni. 

Søknader skal registreres på departementets felles søknads- og rapporteringsdatabase, se lenke til høyre.

Rammer for søknad

Det er satt følgende rammer for tildeling av prosjektskjønn:

 • Prosjektmidlene kan kun benyttes til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Det kan ikke gis støtte til ordinær drift.
 • Det er kun kommuner som kan søke om midler og stå som ansvarlig for prosjektet. Men kommunene kan gjerne samarbeide med eksterne aktører, som for eksempel sosiale entreprenører, private selskaper eller Statsforvalteren.
 • Det kan ikke gis støtte til rene næringsutviklingsprosjekter, da dette vil kunneoverlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen mellom Statsforvalteren og fylkeskommunen.
 • Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, kan skjønnsmidler ikke brukes til å dekke denne egenandelen.
 • Det tildeles ikke midler til mindre prosjekter med søknadsbeløp på under 150 000 kr (i helårsvirkning).

Krav til søknad

Det stilles følgende krav for at søknaden skal bli vurdert for tildeling av midler:

 • Det må kunne vise til en gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Så langt det er mulig, skal kommunen beskrive aktuelle virkemidler eller løsninger som skal testes ut i prosjektet. Prosjektplanen skal videre inneholde et prosjektbudsjett, herunder hvordan prosjektet er planlagt finansiert, dvs. fordelingen mellom skjønnstilskudd, eventuelle andre tilskudd og kommunal egenfinansiering.
 • Det stilles krav om kommunal egenfinansiering. Skjønnsmidlene kan som hovedregel dekke opp til 50 prosent av den totale prosjektkostnaden. I selve søknadsskjemaet skal søknadssum og annen finansiering fylles ut (kryss av for annen finansiering og fyll inn beløp for kommunal egenfinansiering og ev. tilskudd gjennom andre ordninger). Det er anledning til å legge gjennomsnittlige årslønnsutgifter eller timepriser til grunn.
 • Hver kommune kan søke om midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter innenfor en gitt ramme beregnet ut fra kommunens innbyggertall:
  • Mindre enn 5 000 innbyggere: 2 søknader
  • 5 000-10 000 innbyggere: 3 søknader
  • Over 10 000 innbyggere: 4 søknader
  • Over 20 000 innbyggere: 5 søknader
  • Trondheim kommune: 15 søknader

Søknader fra kommunegrupper (inkl. søknader på vegne av alle kommunene i fylket) er unntatt fra denne rammen.

Vurdering av søknad

Søknader mottatt innen søknadsfristen og som oppfyller rammer og krav gjengitt i punktene over, vurderes etter kriterier:

 • Innovasjonsverdi
 • Relevans og nytteverdi
 • Prosjektkvalitet
 • Overføringsverdi

I tillegg kan følgende forhold bli vektlagt: 

 • Fellesløft: Søknader som faller inn under de prioriterte områdene for prosjektskjønn, såkalte fellesløft, vurderes etter de samme vurderingskriteriene som skissert ovenfor, men kan i tillegg gis en ekstra prioritet.
 • Prosjekter som understøtter samarbeid for å styrke kapasitet og kompetanse vil bli prioritert. Dette gjelder særlig samarbeid i faste strukturer der sårbarheten er størst.
 • FNs bærekraftsmål. Søknader som på ulike måter tar
  utgangspunkt i og/eller handler om å implementere bærekraftsmålene, kan gis en ekstra prioritet.
 • Kommunevis fordeling av prosjektskjønn, både enkeltår og over tid, kan tillegges
  vekt.

Innsending av søknad 

Søknader om skjønnstilskudd til fornyings- og innovasjonsprosjekter registreres på departementets felles søknads- og rapporteringsdatabase på https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/

Den som skal være saksbehandler for kommunens søknader må registrere seg som bruker/søker i databasen. Brukeren vil på vegne av kommunen kunne opprette og sende inn søknader, og følge opp prosjekter som har fått tildelt midler ved å rapportere tilbake underveis i prosjektene. Følg denne beskrivelsen for å registrere kommunens saksbehandler som bruker i den nye databasen:

 1. Gå til https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no
 2. Velg ID-porten. Registrering av bruker og pålogging i systemet gjøres gjennom ID-porten. 
 3. Legg inn: fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, rolle (NB: velg søker) og kommune.

Fellesløft – prioriterte områder for prosjektskjønn

I dialog med kommunene via KS kommunedirektørutvalg, fylkeskommunen og øvrig regional stat, kartlegges det årlig hvilke områder som oppleves som særlig krevende for kommunene i fylket samlet sett, og som bør vurderes/prioriteres i form av kompensasjonsskjønn eller prosjektskjønn.

De områdene hvor utfordringene kan møtes ved å stimulere til fornying og innovasjon gjennom tildeling av prosjektskjønn, blir definert som fellesløft

Søknader innenfor områdene for fellesløft, det være seg fra enkeltkommuner, kommunegrupper eller søknader som gjelder alle kommunene i fylket, vurderes som hovedregel etter de samme kriteriene som de øvrige søknadene, men de gis i tillegg en egen prioritet. 

Gjeldende fellesløft for 2024 og 2025 er: 

 • Innovasjon gjennom digitalisering
 • Kompetanseløft gjennom nettverk
 • Forebygge ungt utenforskap
 • Bærekraftige tjenester og forvaltning 
Søknadsfrist:
26. juni 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. juni 2026