Snøhetta villreinområde

Kartarbeid: Norsk villreinsenter Sør

Snøhetta villreinområde ble i 2022 klassifisert til dårlig kvalitet, etter at delnorm 1 og 3 ble satt til dårlig (rød), og delnorm 2 ble satt til middels kvalitet (gul).

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning.

Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.05.2023

Fagdag om ferdsel i Snøhetta villreinområde

Den 2. mai ble det arrangert en fagdag om ferdsel i Snøhetta med representanter fra ulike aktører innen temaet ferdsel.

 

Under utarbeiding...


Kontaktpersoner

Her kan du komme med innspill:

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Snøhetta villreinområde.

Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging, tiltak som krever endring i lov eller forskrift, samt konsekvenser av tiltak.

I første omgang vil denne nettsiden ta imot innspill frem til 1. juni. Det er viktig at vi får inn gode innspill tidlig og at ikke alle venter til den siste fristen. Det er mulig å sende inn flere innspill underveis.

*UTGÅTT*


Her kan du avgi innspill på vegne av deg selv, en virksomhet eller organisasjon. Alle innspill går gjennom en saksbehandler før de blir synlige på våre nettsider. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

Innspillene regnes som offentlig informasjon, og alle innspill som kommer inn vil bli publisert under. Du kan levere innspillet anonymt dersom du huker av for det.

Avgitte innspill