Oppstart frivillig vern av strandeng i Gaulosen

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør med dette oppstart av prosess med utvidelse av Gaulosen naturreservat i Trondheim kommune. Oppstartsmeldingen markerer starten på en planprosess, som vil ende opp i et konkret høringsforslag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.05.2023

Bakgrunn
Statsforvalteren i Trøndelag har fått tilbud om frivillig vern av en lokalitet på ca.12 daa på Gnr/bnr 218/4 i Trondheim kommune, se kart i oppstartsdokumentet i høyre kolonne. Lokaliteten grenser mot Gaulosen naturreservat og vil dermed bli en utvidelse av dagens verneområde.

Gaulosen naturreservat
Gaulosen naturreservat ble sist revidert 21.11.2016, og består av et område på ca. 2 700 daa, hvorav ca. 2 418 daa er sjøareal.

Formålet med naturreservatet er å bevare et elvedeltaområde som inneholder truet og sårbar natur i form av aktivt marint delta og flomløp, og som er et eksempel på en tilnærmet urørt større elvemunning med stor økologisk verdi. Området har et rikt fugleliv og er et av de viktigste tilholdssteder for vann- og våtmarksfugl i Sør-Trøndelag fylke. Fjæreområdene inngår som del av et svært viktig bløtbunnsområde i Gaulosen. Det er også en del av verneformålet å ta vare på strandeng og strandsump, brakkvannsdelta, samt forekomster av tindved. Det er et mål å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Frist for innspill
Innspill til oppstartsmeldingen sendes Statsforvalteren innen 03.07.2023. Innspill kan sendes elektronisk til sftlpost@statsforvalteren.no eller pr post til:

Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734 Steinkjer

For spørsmål ta kontakt med seniorrådgiver Carina Ulsund, carina.ulsund@statsforvalteren.no, 73199233.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.