Går i dialog om mulig fremtidig vern

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å prioritere arbeidet med utvidelse av Sklinna naturreservat i Leka kommune.
Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å prioritere arbeidet med utvidelse av Sklinna naturreservat i Leka kommune. Foto: Ingrid Bjørklund / Statsforvalteren i Trøndelag.

Miljødirektoratet ber Statsforvalteren i Trøndelag om å sette i gang arbeidet med supplerende vern i fylket. Dette som en del av en landsomfattende prosess, som startet i 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2021, Sist endret 27.01.2021

Det er flere områder og naturtyper i Trøndelag som kan bli aktuell for et mulig fremtidig vern. I alt dreier deg seg som 33 områder, hvorav 17 av disse er en mulig utvidelse av allerede eksisterende verneområder. 16 nye områder kan også være aktuell for et fremtidig vern.

Prosess i flere faser

I 2018 ba Miljødirektoratet om innspill fra landets Statsforvaltere, den gang Fylkesmenn, om en oversikt over hvilke områder som kunne egne seg for mulig fremtidig vern. Kartleggingen som ble gjennomført i Trøndelag førte til at 181 områder ble spilt inn. Disse var basert på de kriteriet som lå til grunn fra direktoratet og eksisterende kunnskapsgrunnlag.

Miljødirektoratet vurderte så innspillene fra alle fylkene, og foreslo overfor Klima- og miljødepartementet konkrete områder som kan være aktuelle for supplerende vern.

I Trøndelag ble 181 områder med et samlet areal på 651 km² identifisert som mulige kandidater til supplerende vern. 126 områder er nye områder, mens 55 områder er utvidelser av eksisterende verneområder. Av disse områdene er det nå 33 som kan være aktuelle. 

Nå skal områdene vurderes nærmere

I fjor fikk Statsforvalterne, da Fylkesmennene, i Oslo-Viken og i Rogaland oppdrag om å starte prosessen for supplerende vern i sine fylker. I år har altså Statsforvalteren i Trøndelag fått lignende oppdrag.

Prosessen er helt i startfasen, og vil skje i samarbeid med kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner mv. som har særlige interesser i de aktuelle områdene.

- Det at vi nå starter en dialog om mulig fremtidig vern betyr ikke at alle områdene automatisk blir vernet. Her skal vi i første omgang utrede områdene nærmere og det skal skje i tett dialog med kommuner og andre berørte parter. Vern innebærer å ta vare på natur for kommende generasjoner. Men noen ganger kan vern være omstridt, derfor er vi opptatt av å ha god dialog slik at flere hensyn blir løftet opp og vurdert, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Direktoratet er opptatt av at kommunene skal involveres i utvelgelse av kandidatområder før det startes formelle verneplanprosesser. Kommunene skal også ha adgang til å foreslå alternative områder. Forutsetningen er at slike alternative kandidatområder har omtrent samme naturfaglige kvaliteter som områdene Miljødirektoratet har anbefalt. Målet med dette er å finne fram til kandidatområder for vern av verdifull natur som det kan være lokal oppslutning om, heter det i oppdraget som Statsforvalteren har fått.

Sklinna skal prioriteres

I oppdraget som Statsforvalteren har fått fra direktoratet går det frem at arbeidet med en mulig utvidelse av Sklinna naturreservat i Leka kommune skal prioriteres.

Sklinna naturreservat ble opprettet i 2003 med formål å bevare "et egenartet øy- og skjærgårdsområde ytterst på Namdalskysten, der botaniske, zoologiske og geologiske elementer, så vel på land som i sjø, bidrar til å gi området dets særpreg. (...) Spesiell verdi knytter seg til området som hekkebiotop for en rekke sjøfuglarter, inklusiv alkefuglene."

I 2011 fikk Sklinna Ramsarstaus. Ramsarstatusen innebærer at har forpliktet seg internasjonalt til å sikre den økologiske funksjonen av dette området.

Hva skjer nå?

Det første som skjer er at det søkes samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner mv. som har særlige interesser i de aktuelle områdene.

Arronderingen av de aktuelle områdene må ses på som grove og foreløpige, og detaljer rundt avgrensning i forhold til veier, bygninger og andre anlegg/inngrep er det ikke sett på. Dette vil bli en del av en eventuell framtidig verneprosess-vurderinger for de områder som til slutt blir valgt ut.

 

Sakens bakgrunn og historikk

  • 30.10.2018: Brev fra Miljødirektoratet til Fylkesmennene. «Supplerende vern fase I - oppdrag til Fylkesmennene»
  • 01.02.2019: Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag til Miljødirektoratet. «Supplerende vern – oversendelse av aktuelle områder fra Fylkesmannen i Trøndelag». (Liste med 181 mulige områder).
  • 06.05.2019: Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet («Orientering om Miljødirektoratets oversendelse til Klima- og Miljødepartementet – supplerende vern fase I» (Liste redusert til 33 områder i Trøndelag).
  • 02.07.2020: Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet. «Oppdrag- bevaring av verdifull natur i medhold av naturmangfoldloven».
  • 25.01.2021: Oppdrag fra Miljødirektoratet til Statsforvalteren i Trøndelag. «Oppdrag – bevaring av verdifull natur i medhold av naturmangfoldloven». (33 aktuelle områder)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.