Rovvilterstatningen 2021

Statsforvalteren har nå sluttbehandlet 323 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt i 2021. Totalt er det utbetalt 28.4 millioner i erstatning, noe mindre enn i 2020. Fjoråret var et rekordlavt år for antall sau drept av bjørn, mens tapet til jerv ser ut til å øke.

Publisert 04.02.2022

Et av Statsforvalterens oppdrag er å erstatte beitedyr som er tapt til fredet rovvilt. Figuren under viser oversikt over antall dyr påvist, erstattet og søkt erstattet i Trøndelag 2021 (sau) og 2020/2021 (tamrein).

Hvert år legges det til grunn et vist tap av sau på beite, dette kalles normaltap og er forskriftsfestet. Det kan være tap som følge av sykdom, ulykker eller andre årsaker. For tamrein er det ikke fastsatt et normaltap, slik som for sau. Viser antall påviste, erstatta og omsøkte dyr

 

Tamrein

Trøndelag hadde om lag 25 000 tamrein 1. april 2020, og våren 2020 oppga reineierne at omlag 18 000 reinkalv ble født. Det totale antall tapte rein i Trøndelag i reindriftsåret 2020/2021 var 8792. Av disse oppgis 8055 som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 7852 rein meldt tapt til fredet rovvilt i reindriftsåret 2019/2020.

Statsforvalteren i Trøndelag har utbetalt 16.9 millioner kroner i erstatning for rein tapt til fredet rovvilt i 2021, fordelt på i alt 63 søkere.

Vi har erstattet 110 okserein, 2759 kalv og 725 simler for reindriftsåret 2020/2021. Dette tilsvarer 48 prosent av oksene, 41 prosent av kalvene og 65 prosent av simlene som det ble søkt erstattet. Seks prosent av erstattet rein er påvist drept av fredet rovvilt. Til sammenligning erstattet vi 29 % av omsøkte okser, 41 % kalv og 69 % simler for 2019/2020, med 17.4 millioner kroner.

Ønsker du å sammenligne med tidligere år?

Det kan du gjøre her: https://rovbase.no/erstatning/rein

Sau

I Trøndelag ble om lag 182 000 sau og lam sluppet på utmarksbeite sommeren 2021 og av disse er 11 450 meldt tapt (tall fra 740 besetninger i Organisert beitebruk). 260 saueeiere har søkt om rovvilterstatning. Av disse oppgis 7339 som tapt til fredet rovvilt. Til sammenligning ble totalt 8160 sau meldt tapt til fredet rovvilt i 2020.

Vi har utbetalt 11.5 millioner kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2021. Vi har erstattet 811 sau og 3564 lam. Dette tilsvarer 63 prosent av sauene og 58 prosent av lammene som ble søkt erstattet, før normaltap er trukket fra. Sju prosent av de erstattede sau og lam er påvist drept av fredet rovvilt. Til sammenligning ble det utbetalt 12.1 millioner kroner for 4557 sau og lam i 2020.

Utvikling

Antall søknader om erstatning for tamrein er stabilt, mens færre søker om erstatning for sau. 2021 ble et år som skiller seg ut i tre aspekter i forhold til de siste ti år: I løpet tiårsperioden har det aldri blitt søkt om erstatning for så mange tamrein som i 2021, mens det samtidig aldri har blitt søkt om erstatning for så få sau som i 2021. Med fokus på skadevoldende art ser vi en interessant annen trend: Enkeltbesetninger i fylket ble rammet hardt av tap til bjørn. Samtidig ble 2021 et rekordlavt år for antall sau drept av bjørn. 

"Vi ser at de kommunale skadefellingslagene har blitt effektive og ofte tar ut skadevolder raskt når det gis tillatelse tilskadefelling. Dette kan være årsaken til at vi ser færre skader på sau fra bjørn.", sier klima- og miljødirektør Line Lund Fjellvær.

Ønsker du å sammenligne fylker og kommuner?

Det kan du gjøre her: https://rovbase.no/erstatning/sau

Figuren viser antall skader på sau og tamrein i Trøndelag, der Statens naturoppsyn har fastslått dødsårsak - såkalt påviste skader.

Figuren viser utvikling i antall sau erstattet i Trøndelag, over tid. Antall sau tapt til bjørn minker, mens tapet til jerv ser ut til å øke.

 

Figuren viser utvikling i antall tamrein erstattet i Trøndelag, over tid. Antall rein som blir erstattet totalt i fylket har vært mer stabilt de siste ti år, sammenlignet med sau, og har vært noe høyere de siste to år.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.