Omgjør eget vedtak

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag omgjort eget vedtak, der man ga avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn i Steinkjer. Det skjer etter ny og oppdatert kunnskap.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2021

Den 17. juni i år ga Statsforvalteren i Trøndelag avslag på en søknad om skadefelling på en bjørn i Steinkjer kommune. Etter avslaget har det kommet ny og viktig informasjon som endrer Statsforvalterens oppfatning av saken. Etter en ny samlet vurdering gis det derfor nå fellingstillatelse på bjørn i deler av Steinkjer, Namsos, Grong og Overhalla kommuner.  

-Vi kan gjennom DNA-prøvene fastslå at det dreier seg om ei binne, med ID-nummer NT158. Denne binna er minst 3,5 år gammel og har de siste tre årene blitt påvist med DNA-funn i Bangsjøan-området. Det er ikke påvist noen andre bjørner i dette området i løpet av disse årene, og mye tyder derfor på at binna søker å etablere seg permanent, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.  

I og med at det ikke finnes spor av annen bjørn i det aktuelle området, er det mye som taler for at NT158 står bak en vesentlig del av skadene på sau og lam i løpet 2019 (9 skader/kadaver) og 2020 (42 skader/kadaver), og nå i år. 

Så langt i år er det i et begrenset område i Steinkjer kommune påvist 16 skader/kadaver tatt av bjørn. Av disse ble 13 skader/kadaver påvist etter at Statsforvalteren ga avslag på søknad om skadefelling. Statsforvalteren mener derfor at skadeomfanget er stort og skadepotensialet er betydelig.  

-Fram til vi nå gir fellingstillatelse har vi over tid forsøkt alle andre virkemidler som vi har til rådighet. Gjennom 2020 og så langt i år, har vi blant annet gitt penger til forebyggende tiltak. Vi har også stilt spørsmål til Miljødirektoratet om muligheten for å flytte binna, men får tilbakemelding på at flytting ikke anses som hensiktsmessig. Slik situasjonen er nå, med mye skader tidlig i sesongen, er min vurdering at skadefelling dermed er det eneste rette tiltaket, sier Wiseth.

Bestandsmålet nådd

Bestandsmålet for bjørn ble oppnådd for region 6 i 2020, og i forbindelse med dette fikk rovviltnemnda i region 6 overført ansvaret for å utarbeide kvote for betinget skadefelling på bjørn for 2021.

Rovviltnemndas vedtak ble påklaget, og Klima- og miljødepartementet (KLD) avgjorde den 3. juni 2021 at en kvote på 3 bjørn ikke er til fare for bestandens overlevelse, men tok samtidig inn vilkår om at: 

«Departementet tar inn vilkår om at bjørnebinne(r) med unge(r) som opptrer sammen under skadefellingsforsøk og lisensfelling skal være unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at bjørnebinner felles, skal være iverksatt. Videre tar departementet inn et vilkår om at Statsforvalteren skal gis fullmakt til å avslutte lisensfellinga dersom det blir felt binne under skadefelling eller lisensfelling». 

-I og med at alle tiltak er forsøkt mener vi at vilkåret fra Klima- og miljødepartementet dermed kan settes til side. Ikke minst med tanke på at binna ser ut til å ha etablert seg i et beiteprioritert område, med forholdsvis stor avstand til forvaltningsområdet for bjørn, avslutter klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.