Lisensfelling av jerv 2021 – 2022

Oppdatert 09.09.2021

Rovviltnemnda i region 6 fattet den 21. mai 2021 vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i regionen. Vedtaket ble påklaget, og klagen ble behandlet av Klima- og miljødepartementet som opprettholdte nemndas vedtak.

 

Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2021 til 15.2.2022.

Ved løsnet skudd mot eller felling av jerv skal Statsforvalteren rovvilttelefon varsles umiddelbart på telefonnr.: 930 60 221.

For oppdaterte kvoter underveis i lisensfellingperioden ringer du telefonnr.: 731 99 228.

 

Rovviltnemndas vedtak:
• Totalkvoten for region 6 (Trøndelag og Møre & Romsdal) settes til totalt 32 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 
• Startkvoten på 26 jerver hvorav 13 kan være tisper, er fordelt på de to fylkene. To tisper er felt på skadefelling etter vedtaksdato i region 6, slik at 11 kan være tisper. All irregulær avgang fra og med vedtaksdatoen trekkes av lisensfellingskvoten.
• Det kan maksimalt felles 8 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 6.

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 2021 til og med 15. februar 2022.

Kvoter i prioriterte beiteområder i Trøndelag: 
Kvote på 10 jerver. I perioden fra 10. september 2021 til og med 15. januar 2022 deles området inn i to delområder, med følgende fordeling av kvoten:

  • 3A: Områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver 
  • 3B: Områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 4 jerver* 

*Det er felt 2 jerver i Oppdal kommune på skadefelling etter vedtaksdatoen som trekkes fra kvoten. All irregulær avgang fra og med vedtaksdatoen trekkes av lisensfellingskvoten.

Fra og med 16. januar 2022 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området. 

Kvoter i forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag: 
Kvote på 9 jerver. I perioden fra 10. september 2021 til og med 15. januar 2022 deles området inn i to delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

  • 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver 
  • 4B: Områdene sør for E14 – 4 jerver  

Fra og med 16. januar 2022 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området. 

Om reservekvoten

Det er satt en reservekvote på 6 jerver hvorav 3 kan være tisper.

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene for jerv i region 6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 
• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres ca. 1. oktober 2021) om yngleregistreringer av jerv i 2021 legges til grunn sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2021.
o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt.
o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv beitesesongen 2021. 

Klageavgjørelse

Klima- og miljødepartementet konkluderte slik i sin klageavgjørelse på rovviltnemndas vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2021/2022:

«[…] Departementet finner at den vedtatte kvoten ikke truer bestandens overlevelse og ikke er til hinder for å nå det regionale bestandsmålet neste år. Departementet understreker samtidig at det stilles krav til stor grad av varsomhet fra rovviltnemnda ved eventuell videre vurdering om bruk av reservekvote.»

Bruk av jervbås – krever særlig tillatelse

Hvis du som jeger ønsker å bruke bås til fangst av jerv må du sende søknad til Statsforvalteren i Trøndelag (sftlpost@statsforvalteren.no). Båsens konstruksjon, plassering (koordinater) og tilsynshyppighet skal beskrives i søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. For øvrig gjelder reglene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel 9.

Krav til lisensfelling av jerv

Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv:
• Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
• Jakt på jerv krever grunneiers tillatelse.
• Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber 222 Rem.
• Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt for jaktåret 2019/2020 dersom felling skal utøves med rifle.
• Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å jakte i et verneområde.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.