Lisensfelling av jerv 2023– 2024

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 26. mai 2023 vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i regionen. Vedtaket ble påklaget og saken ferdigbehandlet av Klima- og miljødepartementet (KLD) i brev datert 16. august 2023. KLD opprettholder rovviltnemndas vedtak om størrelse på startkvote og reservekvote, men tar bort tildelingen av kvote til forvaltningsområdet i Møre- og Romsdal. KLD reduserer hunndyrkvoten innenfor forvaltningsområdet for jerv fra 7 til 5 hunndyr. Samtidig som de tydeliggjør vilkår for bruk av reservekvoten innenfor forvaltningsområdet for jerv.

 

Som følger av at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndas vedtak om en totalkvote på 34 jerver, men fjernet tildelingen av kvote til forvaltningsområdet i Møre- og Romsdal omfordelte rovviltnemnda denne kvoten på et dyr til beiteprioriterte områder i Møre- og Romsdal fredag den 18. august 2023. Dette innebærer at startkvote i dette delområdet er 6 jerver ved kvotejaktstart.

 

Lisensfellingsperioden for jerv starter den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

Ved løsnet skudd mot eller felling av jerv skal Statsforvalteren rovvilttelefon varsles umiddelbart på telefonnr.: 930 60 221.

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. For oppdaterte kvoter underveis i lisensfellingsperioden ringer du telefonnr.: 73 19 92 28.

Statsforvalteren har tatt i bruk SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt. Vi ber om at alle som planlegger å delta i lisensfelling av jerv registrerer seg for å motta SMS via denne tjenesten. Les mer om tjenesten her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/sms-tjeneste-lisensfellingkvotejakt/ Registrer deg her: https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/

 

KVOTE FOR LISENSFELLING 2023/2024

 

Totalkvote for region 6 (Trøndelag og Møre- og Romsdal) settes til 34 jerver, og er delt opp i en startkvote og en reservekvote:

 • Startkvote på 26 jerver hvorav 13 jerver kan være tisper
 • Reservekvote på 8 jerver hvorav 4 kan være tisper
 • Av startkvoten kan det maksimalt felles 5 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 6.

Beiteprioriterte områder i Trøndelag

Kvote på 10 jerver

I perioden fra 20. august 2023 til og med 15. januar 2024 deles området inn i to delområder, med følgende fordeling av kvoten:

 • 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver
 • 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver

 

Fra og med 16. januar 2024 slås delområdene sammen til et kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan jaktes på i hele området.

 

Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag

Kvote på 10 jerver

I perioden fra 20. august 2023 til og med 15. januar 2024 deles området inn i tre delområder, med følgende fordeling av kvoten:

 • 4A: områdene nord for n ord for Imsdalsvassdraget, vassdraget Grøningen, Skjeldbreien og Holden – 5 jerver
 • 4B: Områdene mellom for Imsdalsvassdraget, vassdraget Grøningen, Skjeldbreien

og Holden og nord for E14 – 3 jerver

 • 4C: Områdene sør for E14 – 2 jerver

 

Fra og med 16. januar 2024 slås delområdene sammen til et kvoteområde, og eventuell gjenværende kvote kan jaktes på i hele området.

 

Om reservekvoten

 

Det er satt en reservekvote på 8 jerver hvorav 4 kan være tisper.

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder utenfor forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres ca. 1. oktober 2023) om yngleregistreringer av jerv i 2023 legges til grunn sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2023.
  • Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt (3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag).
  • Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv beitesesongen 2023.
 • For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres ca. 1. oktober 2023) om yngleregistreringer av jerv i 2023 legges til grunn sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2023.
  • For å tildele dyr fra reservekvoten til forvaltningsområdene for jerv i Trøndelag og Møre og Romsdal at bestandsstatus viser at man er over bestandsmålet innenfor forvaltningsområdene for jerv i det enkelte fylket i endelig bestandsrapport fra Rovdata som kommer i oktober 2023.
  • Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oversteget(3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag).
  • Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv beitesesongen 2023. 

Vilkår:

 • Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren.
 • Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren og til nærmeste politimyndighet.
 • Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under fellingsforsøk. Statsforvalteren oppretter en kvotetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten.

Bruk av jervbås – krever særlig tillatelse

Hvis du som jeger ønsker å bruke bås til fangst av jerv må du sende søknad til Statsforvalteren i Trøndelag (sftlpost@statsforvalteren.no). Båsens konstruksjon, plassering (koordinater) og tilsynshyppighet skal beskrives i søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. For øvrig gjelder reglene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel 9.

Krav til lisensfelling av jerv

Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv:
• Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
• Jakt på jerv krever grunneiers tillatelse.
• Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber 222 Rem.
• Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt for jaktåret 2023/2024 dersom felling skal utøves med rifle.
• Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å jakte i et verneområde.

All irregulær avgang fra og med vedtaksdatoen trekkes av lisensfellingskvoten.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.