Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lisensfelling ulv 2019 - 2020

Rovviltnemnda i region 6 har åpnet for felling av inntil tre ulver i Midt-Norge vinteren 2019/2020. Lisensfellingsperioden starter 1. desember 2019 og varer til 31. mai 2020.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 30.11.2019

Kvoten på tre ulver gjelder for hele region 6, som innebærer fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Bakgrunnen for vedtaket er kunnskap om skader og aktivitet fra tidligere år. Det er per 29. november for beitesesongen 2019  påvist 102 skader forvoldt av ulv i Trøndelag. Dette innenfor følgende kommuner; Verdal, Meråker, Stjørdal, Levanger og Snåsa/Snåasen.

Rovviltnemndas vedtak om kvote for lisensfelling av ulv 2019/20 ble påklaget av NOAH-for dyrs rettigheter. Klima- og miljødepartementet stadfestet nemndas vedtak i brev datert 30. november 2019. Se nyhetssak på KLDs hjemmeside.

Krav til jegere som vil ut å jakte på ulv:

 • Jegere som ønsker å delta i lisensfellingen må registrere seg som lisensjeger via internett på Jegerregisteret https://w2.brreg.no/lisensjeger/ Jegeren skal medbringe utskift av den personlige lisensen under fellingsforsøk.
 • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.
 • Jegerne plikter å holde seg oppdatert om den til en hver tid gjenværende kvoten. Dette gjøres ved å ringe lisenskvotetelefonen hos Fylkesmannen i Trøndelag tlf. 73 19 92 28.
 • ETHVERT SKUDD MOT ULV SKAL UTEN OPPHOLD MELDES TIL FYLKESMANNEN til telefonnummer 930 60 221 og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.
 • Ved felling skal jegeren framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, Politiet eller Fylkesmannen.
 • Viltfondet har eiendomsrett til alt fredet rovvilt felt under lisensfelling jf. Viltloven § 48. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til felt ulv (herunder kraniet), men gir jeger rett til skinnet av ulv felt under lisensfelling. Vi gjør oppmerksom på at omsetting eller videresalg av deler av felt ulv utenfor landets grenser omfattes av CITES-bestemmelsene.
 • Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen tlf. 930 60 221.
 • Kravene til våpen, ammunisjon og skyteprøve er de samme som for elgjakt.
 • Vi gjør oppmerksom på at lisensfellingen til enhver tid kan bli stoppet. Vår lisenskvotetelefon 73 19 92 28 gir informasjon om gjeldende kvote i lisensfellingsperioden.

For øvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven, samt bestemmelsene om lisensfelling i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.

Perioden for lisensfelling av ulv er fra og med 1. desember 2019 til og med 31. mai 2020. Vi gjør i den forbindlese oppmerksom på følgende:

 • Avlagt skyteprøve for storviltjegere

Skyteprøve som er avlagt i jaktåret 2019/2020 vil gjelde ved deltakelse i lisensfelling av ulv til og med 31. mai 2020. Dette er hjemlet i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 18 "For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet".

 • Betaling av jegeravgift

Betalt jegeravgift er kun gyldig for jaktåret, det vil si ut mars. Lisensjegere som skal felle ulv etter 31. mars, må betale jegeravgift for nytt jaktår (2020/2021) før de deltar i lisensfelling.

 • Registrering som lisensjeger

Jegere som har lisens for felling av ulv i jaktåret 2019/2020 må registrere seg som lisensjegere for nytt jaktår (2020/2021) dersom de skal delta i felling av ulv fra 1. april. Registreringen for nytt jaktår kan først gjøres fra 1. april 2020.