Kvotejakt på gaupe 2024

Foto: Svein Vik

Oppdatering 01.03.2024 kl. 13:36: Kvotejakta på gaupe i region 6 er stengt som følge av at hunndyrkvoten ble fylt 1. mars 2024. Det er fremdeles åpnet for kvotefri jakt i Oppdal og Røros kommuner i Trøndelag og utefor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal til og med 28. mars 2024.

Publisert 30.01.2024, Sist endret 09.02.2024

Siste oppdatering kvotejakt på gaupe per 01.03.2024 kl. 13:36

Kvotejakta på gaupe i region 6 er stengt som følge av at hunndyrkvoten ble fylt 1. mars 2024. Det er fremdeles åpnet for kvotefri jakt i Oppdal og Røros kommuner i Trøndelag og utefor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal til og med 28. mars 2024.

Om kvotejakt i region 6

I 2024 er totalkvoten for rovviltregion 6 Midt-Norge på 20 gauper, fordelt på start- og reservekvoter og nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Av disse kan maksimalt 7 være voksne hunndyr. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele Trøndelag med unntak av områder med kvotefri jakt. Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Ingen startkvote i delområde A og D i Trøndelag.

Informasjon om gjeldende kvote i Trøndelag finner du her:

Felling eller forsøk på felling i Trøndelag skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 930 60 221.

Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2024:

 1. Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for kvotejakt via statsforvalternes kvotetelefoner og å registrere seg for varsling via statsforvalternes SMS-tjeneste.
 2. Jaktlaga som utøver kvotejakt har minst en person som er innenfor telefondekning og felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 minutter meldes til aktuell statsforvalter.
 3. Familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele Trøndelag med unntak av områder med kvotefri jakt.

Om kvotevedtaket

Rovviltnemnda i rovviltregion 6 Midt-Norge fattet 27. oktober 2023 vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2024 i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vedtaket ble påklaget og oversendt Klima- og miljødepartementet (KLD) for klagebehandling. KLD har i klageavgjørelse datert 30. januar 2024 opprettholdt rovviltnemndas vedtak om totalkvote på 20 gauper, men bestemt at familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele regionen.

I vedtak datert 1. februar 2024 har imidlertid KLD omgjort deler av sin klageavgjørelse av 30. januar 2024. KLD skriver følgende:

For å øke sannsynligheten for uttak av gaupe i skadeutsatte områder i Tingvoll kommune, omgjør departementet sin avgjørelse slik at familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 9. februar 2024 i delområde A i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal. Dette området omfatter Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva.

Dette vedtaket endrer kun departementets vedtak av 30. januar 2024 når det gjelder unntak fra kvotejakt for familiegrupper i delområde A i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal. For øvrig vises det til departementets vedtak av 30. januar 2024.

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i tråd med reglene i forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klage stiles til klageorganet (Kongen i statsråd) og sendes til Klima- og miljødepartementet.

Se vedtaksdokumentene i høyremargen.

Kvotefri jakt

Det åpnes for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet for gaupe, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag.

Kvotejakt

For områdene omfattet av kvotejakt er det vedtatt en totalkvote på 20 gauper, hvorav maksimalt 7 av disse kan være voksne hunndyr (1 år eller eldre). Reservekvoten er satt til 4 gauper, hvorav maksimalt 2 kan være voksne hunndyr. Startkvoten er fordelt på ulike kvotejaktsområder, se kart vedlagt i høyremargen eller https://kart.gislink.no/gaupe.

Startkvote

Startkvoten er satt til 16 gauper, hvorav maksimalt 5 kan være voksne hunndyr. Dette vil i praksis bety at kvotejakta på gaupe stoppes når/hvis startkvoten er fylt opp eller når/hvis hunndyrkvoten er fylt opp. Den 29. november og 6. desember 2023 ble det felt hhv. 1 hanngaupe og 1 voksen hunngaupe på skadefelling i Lierne. Disse trekkes fra kvote for kvotejakt jamfør § 7 i rovviltforskriften. 

Den 9. februar 2024 ble det påkjørt en voksen hanngaupe i Surnadal. Siden hunndyrkvoten, og dermed startkvoten, innenfor forvaltningsområdet i Møre og Romsdal ble fylt 6 .februar 2024, vil den påkjørte gaupa trekkes fra område A i Trøndelag. Her var det tildelt en startkvote på en (1) gaupe. Det er derfor ingen tilgjengelig startkvote i delområde A i Trøndelag.

Etter fratrekk av gauper felt på skadefelling gjenstår det maksimalt 4 hunngauper av startkvoten. Startkvoten er fordelt slik:

Utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 6 gauper 

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

E

Indre Namdal

3

F

Fosen (inkludert gamle Verran)

2

G

Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet

1

 

Delområdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag (delområde E, F og G) slås sammen til ett område 1. mars 2024.

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag: 5 gauper (hvorav maks 2 (to) voksen hunngaupe) – utsatt jaktstart til 14. februar 2024

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

A

Heim, Orkland, Rindal, Skaun, Midtre Gauldal vest for E6, Melhus vest for E6 og fastlandsdelen av Hitra

1

B

Øvrige deler av forvaltningsområdet fra og med Stjørdal kommune og sørover:

2

C

De deler av forvaltningsområdet som er nord for Steinkjer (men ikke Steinkjer kommune)

2

D

Steinkjer, Inderøy (øst for Skarsundsbrua), Verdal, Levanger og Frosta kommuner

0

 

Delområdene innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag (delområde A, B, C og D slås sammen til ett område 1. mars 2024.

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal: 3 gauper (hvorav maks 1 (en) voksen hunngaupe)

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

A

Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva

2

B

Øvrige deler av forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal – utsatt jaktstart til 14. februar 2024

1

 

Informasjon om kvotejaktområder og kvoter

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket delområde deres jaktterreng er en del av. Kvotejaktsområdene innenfor forvaltningsområdet for 2024 er endret siden kvotejakta i 2023. Se derfor nøye på beskrivelse og kart. Kommunene Steinkjer (innenfor forvaltningsområdet), Inderøy (øst for Skarsundsbrua), Verdal, Levanger og Frosta kommuner er skilt ut som eget område, og ikke har startkvote. 

Du må være oppdatert på hvor mange dyr som er igjen på kvota i ditt område. Derfor må du sjekke kvotestatus før jaktstart hver dag, og minst 2-3 ganger i løpet av dagen. 

Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2024:

 1. Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for kvotejakt via statsforvalternes kvotetelefoner og å registrere seg for varsling via statsforvalternes SMS-tjeneste.
 2. Jaktlaga som utøver kvotejakt har minst en person som er innenfor telefondekning og felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 minutter meldes til aktuell statsforvalter.
 3. Familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele Trøndelag med unntak av områder med kvotefri jakt.

Jakttid

Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar til 31. mars. Grunnet helligdagsfredning (viltloven § 10) er det ikke tillatt å utøve kvotejakt i perioden 29. – 31. mars 2024 (langfredag, påskeaften og første påskedag).

Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Dette vil bli annonsert på telefon: 73 19 92 27, via SMS-tjenesten og kart: https://kart.gislink.no/gaupe

Melding om felt dyr og kontroll

Felling eller forsøk på felling av gaupe skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på vår vakttelefon: 930 60 221. Statsforvalteren vil be om følgende informasjon ved melding av felt gaupe:

 • Navn og telefonnummer til skytter
 • Kommune/fellingsområde
 • Lokalnavn på fellingsstedet
 • UTM-koordinater for skuddsted
 • Antall skyttere
 • Type våpen og antall skudd løsnet
 • Kjønn og anslått alder (voksen/unge) på det felte dyret (se veileder til kjønnsbestemmelse i høyremargen).

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Statsforvalteren vil videreformidle de overnevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen. SNO vil også gjennomføre skuddplasskontroll, så det er viktig at skytter kan finne tilbake til skuddstedet.

Ettersøk og kontroll

Skytter plikter uten opphold å varsle Statsforvalteren i Trøndelag på vakttelefon 930 60 221 ved skadeskyting eller bomskudd. Statsforvalteren avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Bruk av motoriserte kjøretøy

Statsforvalteren viser til viltlovens § 21.

Bruk av hund

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til kvotejakt på gaupe.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt. Alle som jakter må ha betalt jegeravgiften for inneværende jaktår. Kravet til human jakt gjelder for rovvilt som for andre arter.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom felt rovvilt først leveres til preparant, skal dette gjøres innen 1. mai. Skrotten skal da sendes til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, hvor den blir tatt imot og undersøkt av Rovdata. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. Før dyret leveres inn skal SNO merke det med en microchip i nakken og ta vevsprøver. Merking og prøvetaking skjer i forbindelse med SNOs kontroll av felt dyr og skuddplass. Jeger kan selv beholde skinnet. Under flåing av hanndyr skal man påse at testiklene følger med skrotten og ikke skinnet. Føttene skal flåes ut til det ytterste leddet på tærne og hodet skal sitte på skrotten.

Fangstredskap

Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Søknad sendes til sftlpost@statsforvalteren.no. Båsens konstruksjon, plassering (koordinater) og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres minst hver morgen og kveld.

Meld fra om observasjoner av familiegrupper

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Statsforvalteren vil derfor oppfordre alle til å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no. Finn din lokale SNO-rovviltkontakt her.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.